Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
37 Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 4,3 5,8 3,4 4,2 6,1 6,4 7,4 5,6 4,2 4,6
                     
Bygg og anlegg 5,5 7,8 5,1 5,5 6,5 7,1 7,9 8,1 8,3 6,9
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 5,4 8,3 3,9 8,0 7,3 10,5 11,2 7,2 4,7 8,4
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 5,8 5,3 1,3 7,1 7,1 6,4 7,8 5,4 2,9 6,8
Skip og båter -3,3 7,2 -0,6 -28,1 -7,4 7,9 11,7 0,4 18,2 -3,4
Transportmidler 12,2 -3,1 10,7 10,4 19,5 1,9 1,2 -0,3 -12,2 0,9
Maskiner og utstyr 1,1 1,4 0,0 1,2 3,3 2,6 2,4 1,8 -0,6 0,4
                     
Jordbruk og skogbruk 3,2 4,3 2,7 3,6 4,7 4,3 5,1 5,2 2,0 3,2
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 4,8 3,7 -7,7 5,3 7,8 5,5 6,7 1,1 1,0 -6,1
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,2 7,3 4,5 6,2 6,6 8,5 9,2 7,8 4,4 7,7
Utvinning av råolje og naturgass 4,8 7,0 3,7 6,3 6,2 8,1 8,7 6,9 4,7 7,7
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning .. .. -30,8 83,3 82,0 -13,9 .. -29,2 -54,1 -15,8
Bergverksdrift 3,7 2,3 1,3 4,8 5,9 4,3 4,6 3,9 -0,7 4,9
                     
Industri 3,0 2,5 1,6 2,5 4,5 2,8 3,0 2,4 2,0 3,1
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,9 1,9 1,9 2,9 5,0 3,0 3,6 2,2 -0,2 1,7
Tekstil- og bekledningsindustri 2,1 0,7 -46,0 -47,7 -19,4 0,8 1,9 0,1 0,0 1,6
Trelast- og trevareindustri 2,5 1,7 1,7 2,3 4,7 2,3 2,3 1,5 0,6 1,4
Treforedling 1,9 2,3 0,8 2,0 3,4 3,9 3,3 2,7 0,8 -0,1
Forlag og grafisk industri 1,9 2,3 0,9 2,0 4,3 3,5 3,0 1,9 1,0 1,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 4,0 0,9 3,9 4,7 4,0 1,4 0,8 -0,3 2,0 3,2
Kjemiske råvarer 3,6 5,0 2,7 3,5 5,2 4,7 5,4 4,2 4,9 6,5
Metallindustri 2,0 1,8 -0,2 1,1 4,2 3,0 3,2 2,4 0,5 1,5
Verkstedindustri 2,7 2,6 1,3 2,0 5,0 3,0 3,4 3,2 1,6 1,6
Bygging av skip og oljeplattformer 2,8 4,6 1,5 2,7 5,5 3,6 4,5 5,2 3,7 4,3
Møbelindustri og annen industri 3,0 3,2 2,2 3,1 4,5 4,0 4,8 3,2 1,8 1,9
                     
Kraftforsyning 3,2 5,4 2,4 3,0 4,9 6,1 6,4 5,8 4,0 2,8
Vannforsyning 5,3 7,4 5,2 5,6 6,5 7,8 7,9 8,1 6,0 6,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 4,0 0,6 3,4 3,6 7,2 1,8 2,3 1,4 -3,0 3,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 4,9 2,2 4,1 4,4 7,9 3,4 3,7 2,9 -0,2 4,4
Hotell- og restaurantvirksomhet 4,0 4,2 3,8 3,7 5,5 4,0 4,6 4,0 3,7 5,3
Rørtransport 11,3 17,0 6,3 12,2 23,6 25,2 28,3 12,7 -1,3 -5,2
Utenriks sjøfart 3,4 3,2 -1,2 -7,1 18,0 7,1 12,2 4,9 -12,7 -3,2
Transport ellers -7,5 11,3 2,6 -14,7 -18,4 6,5 9,2 -5,1 46,2 -1,6
Post og telekommunikasjon 1,6 2,5 0,6 2,0 4,7 3,4 3,4 2,8 0,1 1,8
Finansiell tjenesteyting 5,1 5,0 3,9 5,1 8,2 5,8 6,0 5,5 2,9 5,6
Boligtjenester (husholdninger) 5,4 7,8 5,1 5,4 6,5 7,1 8,0 8,1 8,2 6,9
Forretningsmessig tjenesteyting 4,0 4,9 3,3 5,2 5,2 5,0 5,2 3,8 5,6 5,5
Offentlig administrasjon og forsvar 3,4 5,7 1,0 4,5 6,0 5,8 9,1 6,2 1,8 4,7
Undervisning 4,2 4,9 3,5 4,4 5,8 4,9 5,5 5,6 3,5 4,3
Helse- og sosialtjenester 4,2 5,7 3,4 4,2 5,7 5,6 6,1 6,0 5,5 4,7
Andre sosiale og personlige tjenester 4,5 5,6 3,7 4,4 6,3 5,6 6,1 5,7 5,2 5,2
                     
Fastlands-Norge 3,9 5,6 3,4 3,7 5,4 5,6 6,4 5,0 5,2 4,5
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 4,0 5,8 2,3 4,6 6,0 5,8 7,9 6,3 3,5 4,8
Statsforvaltningen 3,4 5,5 1,1 4,4 5,8 5,6 8,8 6,0 2,1 4,5
Sivil forvaltning 4,4 6,3 3,8 4,6 5,7 6,1 6,8 6,7 5,6 5,2
Forsvar 0,0 2,7 -2,4 2,7 6,7 2,9 6,9 2,7 -4,4 0,0
Kommuneforvaltningen 4,7 6,0 4,0 4,7 6,1 6,1 6,5 6,5 5,4 5,2
Standardtegn i tabeller