Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
35 Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 392 400 428 803 99 079 97 008 107 663 95 642 103 219 108 240 121 703 103 124
                     
Bygg og anlegg 197 218 207 218 48 155 47 635 54 717 50 063 51 201 50 542 55 412 48 376
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 43 063 47 045 11 030 11 006 11 196 10 333 11 750 12 494 12 468 9 900
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 31 098 39 820 7 373 9 193 9 410 6 732 9 541 11 174 12 373 10 459
Skip og båter 21 888 28 661 8 655 5 007 3 286 4 991 4 577 8 145 10 948 7 610
Transportmidler 13 361 16 074 3 173 3 130 3 788 3 750 3 964 3 716 4 644 5 354
Maskiner og utstyr 85 771 89 985 20 693 21 037 25 266 19 773 22 185 22 170 25 858 21 425
                     
Jordbruk og skogbruk 6 772 6 505 2 057 1 959 1 569 1 127 1 973 1 890 1 515 1 108
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 1 339 1 675 443 286 463 272 409 497 496 914
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 85 782 91 721 21 071 22 906 23 941 18 782 23 128 24 555 25 255 20 425
Utvinning av råolje og naturgass 86 040 93 326 21 223 22 457 23 763 19 186 23 119 25 400 25 620 20 683
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning -259 -1 605 -152 449 178 -403 9 -845 -366 -258
Bergverksdrift 779 820 140 316 261 143 144 153 380 274
                     
Industri 23 163 28 372 5 182 5 926 7 869 4 659 6 522 7 415 9 776 6 681
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 3 927 3 626 1 019 1 037 1 153 656 842 892 1 236 1 013
Tekstil- og bekledningsindustri 218 246 42 93 33 43 64 62 76 66
Trelast- og trevareindustri 784 988 177 275 194 181 191 331 285 187
Treforedling 1 123 1 389 239 230 425 230 440 326 393 179
Forlag og grafisk industri 1 244 936 231 369 341 206 258 182 291 276
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 5 241 5 289 1 223 1 305 1 838 1 122 1 295 1 417 1 454 1 069
Kjemiske råvarer 2 330 3 698 588 483 830 328 745 1 069 1 556 1 224
Metallindustri 1 743 2 606 344 340 784 451 511 677 966 566
Verkstedindustri 4 928 7 210 975 1 336 1 764 1 113 1 656 1 884 2 557 1 668
Bygging av skip og oljeplattformer 1 126 1 735 225 348 336 225 332 407 770 302
Møbelindustri og annen industri 500 650 119 109 171 103 187 169 192 131
                     
Kraftforsyning 10 792 12 193 2 542 2 934 3 549 1 977 2 947 3 242 4 027 2 323
Vannforsyning 2 251 2 006 562 553 633 412 494 514 585 243
Bygge- og anleggsvirksomhet 6 843 7 307 1 742 1 533 1 732 1 802 1 955 1 775 1 775 1 883
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 14 889 15 371 3 530 3 584 4 345 3 719 3 731 3 763 4 159 3 762
Hotell- og restaurantvirksomhet 2 257 2 482 609 586 541 515 642 632 693 640
Rørtransport 4 759 2 490 1 364 1 788 796 518 802 939 231 88
Utenriks sjøfart 16 381 22 361 4 620 4 661 2 482 4 419 3 942 7 181 6 820 6 420
Transport ellers 9 732 13 511 2 230 2 552 2 459 3 087 3 073 3 193 4 158 5 036
Post og telekommunikasjon 5 439 4 200 1 335 1 292 1 263 1 152 1 011 1 019 1 018 914
Finansiell tjenesteyting 4 194 4 312 1 062 1 038 1 035 1 083 1 055 1 079 1 095 1 140
Boligtjenester (husholdninger) 87 862 92 692 21 559 20 846 23 357 24 043 23 180 22 142 23 327 21 843
Forretningsmessig tjenesteyting 44 266 50 711 10 647 10 108 12 375 12 610 11 785 12 920 13 396 13 853
Offentlig administrasjon og forsvar 27 657 29 101 9 424 5 633 7 069 6 416 6 471 5 866 10 348 6 452
Undervisning 10 916 12 100 3 035 2 529 3 041 2 445 3 045 2 854 3 757 2 721
Helse- og sosialtjenester 15 297 16 663 3 379 3 469 5 519 3 510 3 967 3 971 5 215 3 444
Andre sosiale og personlige tjenester 11 031 12 210 2 545 2 508 3 365 2 950 2 943 2 639 3 679 2 959
                     
Fastlands-Norge 285 479 312 231 72 024 67 653 80 445 71 922 75 346 75 565 89 398 76 192
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 58 312 62 855 16 757 12 531 17 359 13 458 14 757 13 588 21 052 13 276
Statsforvaltningen 30 283 31 326 10 069 5 978 8 221 6 529 6 765 6 323 11 708 6 246
Sivil forvaltning 23 333 24 457 5 859 5 415 6 811 5 583 5 923 5 501 7 451 5 304
Forsvar 6 950 6 868 4 210 563 1 411 946 842 822 4 258 942
Kommuneforvaltningen 28 029 31 529 6 688 6 552 9 138 6 929 7 991 7 265 9 344 7 029
Standardtegn i tabeller