Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
34 Bruttoinvestering i fast realkapital. L°pende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 409 130 473 109 101 999 101 681 114 428 104 436 114 151 119 784 134 739 117 753
                     
Bygg og anlegg 207 971 235 628 50 472 50 376 58 676 55 606 57 924 57 764 64 333 57 463
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 45 395 53 700 11 401 11 848 12 225 11 524 13 501 14 414 14 260 11 971
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 32 887 44 344 7 640 9 812 10 164 7 369 10 659 12 569 13 747 12 229
Skip og båter 21 160 29 706 8 253 5 119 2 804 5 431 4 874 8 359 11 042 7 997
Transportmidler 14 996 17 480 3 486 3 384 4 636 4 078 4 406 4 005 4 991 5 876
Maskiner og utstyr 86 721 92 250 20 747 21 141 25 923 20 427 22 786 22 672 26 365 22 217
                     
Jordbruk og skogbruk 6 991 7 003 2 110 2 027 1 642 1 200 2 128 2 056 1 618 1 217
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 1 403 1 820 446 302 496 314 440 530 536 988
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 90 216 103 500 21 802 24 315 25 907 20 759 26 125 28 098 28 518 24 309
Utvinning av råolje og naturgass 90 179 104 670 21 911 23 799 25 557 21 100 25 938 28 785 28 847 24 492
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 37 -1 170 -109 516 350 -341 187 -687 -329 -184
Bergverksdrift 808 869 144 325 277 152 155 163 400 306
                     
Industri 23 854 29 941 5 292 6 076 8 218 4 883 6 862 7 782 10 414 7 221
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4 041 3 803 1 037 1 063 1 210 688 888 934 1 294 1 080
Tekstil- og bekledningsindustri 222 252 43 95 34 45 67 63 78 69
Trelast- og trevareindustri 803 1 029 180 280 203 189 199 342 300 198
Treforedling 1 145 1 449 241 233 438 242 459 340 408 188
Forlag og grafisk industri 1 268 977 233 374 353 216 269 188 304 294
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 5 450 5 548 1 267 1 363 1 918 1 173 1 352 1 475 1 547 1 153
Kjemiske råvarer 2 414 4 025 604 498 873 351 807 1 149 1 718 1 395
Metallindustri 1 778 2 706 346 343 810 470 532 700 1 004 598
Verkstedindustri 5 060 7 596 989 1 357 1 848 1 164 1 738 1 974 2 720 1 772
Bygging av skip og oljeplattformer 1 158 1 866 230 356 353 237 354 438 837 332
Møbelindustri og annen industri 515 691 121 112 179 109 199 179 204 142
                     
Kraftforsyning 11 142 13 265 2 602 3 011 3 723 2 144 3 209 3 520 4 392 2 588
Vannforsyning 2 370 2 269 589 585 677 458 559 588 664 289
Bygge- og anleggsvirksomhet 7 119 7 644 1 795 1 571 1 868 1 883 2 061 1 843 1 857 2 028
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 15 624 16 488 3 662 3 711 4 719 3 959 4 012 4 010 4 507 4 181
Hotell- og restaurantvirksomhet 2 347 2 688 631 606 573 552 695 680 761 722
Rørtransport 5 298 3 243 1 449 2 017 994 670 1 094 1 194 285 108
Utenriks sjøfart 16 945 23 873 4 565 4 755 2 913 4 829 4 370 7 687 6 987 6 790
Transport ellers 9 006 13 920 2 125 2 650 1 728 3 304 3 199 3 146 4 271 5 304
Post og telekommunikasjon 5 527 4 374 1 344 1 306 1 313 1 202 1 052 1 059 1 059 971
Finansiell tjenesteyting 4 406 4 757 1 104 1 083 1 128 1 180 1 162 1 187 1 227 1 312
Boligtjenester (husholdninger) 92 608 105 310 22 596 22 041 25 048 26 704 26 227 25 300 27 079 25 944
Forretningsmessig tjenesteyting 46 024 55 302 10 965 10 548 13 062 13 608 12 770 13 990 14 935 15 764
Offentlig administrasjon og forsvar 28 602 31 805 9 520 5 895 7 486 6 994 7 134 6 521 11 156 7 365
Undervisning 11 370 13 217 3 135 2 638 3 224 2 633 3 317 3 144 4 122 3 058
Helse- og sosialtjenester 15 946 18 352 3 489 3 608 5 842 3 804 4 348 4 376 5 824 3 907
Andre sosiale og personlige tjenester 11 524 13 469 2 634 2 613 3 590 3 203 3 230 2 907 4 128 3 382
                     
Fastlands-Norge 296 671 342 493 74 184 70 594 84 615 78 178 82 561 82 805 98 949 86 547
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 60 660 69 174 17 118 13 110 18 420 14 668 16 271 15 112 23 123 15 169
Statsforvaltningen 31 302 34 177 10 179 6 247 8 684 7 099 7 441 7 007 12 630 7 095
Sivil forvaltning 24 351 27 120 6 083 5 673 7 184 6 106 6 565 6 147 8 302 6 106
Forsvar 6 951 7 057 4 096 574 1 500 993 876 860 4 328 989
Kommuneforvaltningen 29 358 34 997 6 939 6 863 9 736 7 569 8 830 8 105 10 493 8 074
Standardtegn i tabeller