Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
22 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2005-priser. Millioner kroner(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 1 994 924 2 067 872 495 361 501 231 502 984 509 044 511 846 520 236 526 799 527 915
                     
Jordbruk og skogbruk 13 958 15 597 3 458 3 508 3 517 3 744 3 881 3 959 4 013 3 993
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 12 578 14 689 3 000 3 047 3 511 3 596 3 609 3 491 3 835 3 925
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 428 250 406 279 106 604 108 294 104 753 103 395 99 843 100 579 102 326 102 638
Utvinning av råolje og naturgass 410 670 386 034 102 292 103 862 100 114 98 088 95 257 95 113 97 369 97 942
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 17 581 20 246 4 313 4 432 4 639 5 307 4 586 5 466 4 958 4 696
Bergverksdrift 4 326 5 092 1 113 1 068 1 188 1 431 990 1 344 1 373 1 226
                     
Industri 181 259 189 123 44 827 45 270 46 821 46 905 46 867 47 200 48 123 48 484
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 32 029 32 560 7 875 7 921 8 229 8 120 8 052 8 093 8 287 8 130
Tekstil- og bekledningsindustri 2 719 2 630 676 697 701 695 678 651 603 576
Trelast- og trevareindustri 7 903 8 135 1 941 1 957 2 070 2 072 2 057 2 022 1 977 1 897
Treforedling 5 198 4 925 1 300 1 276 1 271 1 252 1 247 1 224 1 202 1 202
Forlag og grafisk industri 17 552 17 602 4 433 4 392 4 396 4 382 4 386 4 361 4 465 4 525
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 21 854 22 543 5 332 5 508 5 613 5 620 5 563 5 652 5 704 5 795
Kjemiske råvarer 7 011 7 060 1 779 1 725 1 748 1 804 1 728 1 764 1 765 1 722
Metallindustri 8 368 8 437 2 077 2 038 2 103 2 104 2 098 2 115 2 117 2 071
Verkstedindustri 50 843 55 420 12 563 12 811 13 266 13 397 13 759 13 949 14 322 14 566
Bygging av skip og oljeplattformer 20 640 22 510 5 071 5 205 5 442 5 606 5 493 5 596 5 826 6 136
Møbelindustri og annen industri 7 143 7 302 1 782 1 741 1 982 1 853 1 805 1 773 1 855 1 863
                     
Kraftforsyning 38 647 42 323 9 599 9 145 9 017 9 625 10 667 11 752 10 620 10 424
Vannforsyning 2 174 2 442 559 532 532 564 595 625 659 641
Bygge- og anleggsvirksomhet 79 739 85 785 19 795 19 683 20 051 21 146 21 446 21 561 21 698 21 781
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 152 971 167 747 38 083 38 677 39 623 40 750 41 185 41 966 43 668 43 604
Hotell- og restaurantvirksomhet 23 750 25 657 5 827 6 009 6 224 6 348 6 423 6 353 6 629 6 600
Rørtransport 17 849 17 865 4 384 4 604 4 392 4 250 4 449 4 439 4 719 4 881
Utenriks sjøfart 28 134 28 272 7 065 7 001 7 131 6 951 7 093 7 052 7 149 6 992
Transport ellers 56 928 60 245 14 131 14 141 14 749 14 860 14 884 15 207 15 283 15 774
Post og telekommunikasjon 33 993 37 891 8 145 8 595 9 119 9 122 9 428 9 477 9 846 10 227
Finansiell tjenesteyting 77 746 87 208 19 111 19 490 20 657 20 860 21 302 22 123 22 828 22 365
Boligtjenester (husholdninger) 73 399 72 010 18 409 18 401 18 283 17 929 18 005 18 046 18 030 17 757
Forretningsmessig tjenesteyting 178 368 190 514 43 590 43 533 43 723 44 608 46 925 48 051 48 221 49 288
Offentlig administrasjon og forsvar 77 579 80 078 20 319 20 340 20 326 20 515 20 666 20 766 20 949 21 427
Undervisning 77 731 79 722 19 355 19 273 19 709 19 727 19 779 19 975 20 208 20 386
Helse- og sosialtjenester 153 303 159 550 38 070 38 503 38 878 39 230 39 721 40 164 40 415 40 786
Andre sosiale og personlige tjenester 57 694 59 809 14 264 14 295 14 575 14 847 14 768 14 867 15 321 15 181
                     
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 520 691 1 615 455 377 308 381 332 386 709 394 448 400 461 408 167 412 605 413 404
Andre produktskatter, netto 61 921 66 417 15 479 15 733 15 832 16 662 16 463 16 900 16 585 16 553
Statistiske avvik -0 554 -0 -0 -0 -0 11 501 42 -0
                     
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 296 145 1 375 482 321 654 323 512 330 501 335 805 341 140 346 927 351 718 353 870
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 282 929 292 126 70 552 70 901 71 423 71 904 72 681 73 524 73 975 75 062
Statsforvaltningen 123 983 126 711 30 988 30 899 31 303 31 326 31 578 31 697 32 114 32 552
Sivil forvaltning 110 106 112 469 27 535 27 430 27 796 27 776 28 013 28 141 28 540 28 940
Forsvar 13 877 14 242 3 453 3 468 3 507 3 550 3 564 3 556 3 575 3 613
Kommuneforvaltningen 158 947 165 415 39 564 40 002 40 120 40 578 41 103 41 827 41 860 42 509
Standardtegn i tabeller