Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
19 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 1 994 924 2 067 872 482 451 486 712 520 661 517 646 499 419 505 061 545 745 522 501
                     
Jordbruk og skogbruk 13 958 15 597 452 7 191 3 525 3 077 856 7 630 4 033 3 330
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 12 578 14 689 2 589 2 497 4 092 4 158 3 115 2 836 4 580 4 385
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 428 250 406 279 103 556 103 925 108 949 106 671 96 599 96 677 106 332 106 297
Utvinning av råolje og naturgass 410 670 386 034 98 388 99 695 104 458 101 502 91 569 91 427 101 536 101 370
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 17 581 20 246 5 168 4 230 4 491 5 169 5 030 5 251 4 796 4 927
Bergverksdrift 4 326 5 092 1 225 1 055 1 257 1 213 1 095 1 327 1 458 1 032
                     
Industri 181 259 189 123 43 998 42 109 48 169 49 358 46 435 43 732 49 598 48 432
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 32 029 32 560 7 714 7 538 8 673 8 293 7 851 7 638 8 778 8 136
Tekstil- og bekledningsindustri 2 719 2 630 653 610 728 757 676 571 627 608
Trelast- og trevareindustri 7 903 8 135 1 944 1 756 2 141 2 184 2 086 1 811 2 055 1 807
Treforedling 5 198 4 925 1 242 1 266 1 287 1 260 1 234 1 215 1 217 1 174
Forlag og grafisk industri 17 552 17 602 4 242 4 146 4 462 4 712 4 249 4 108 4 532 4 500
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 21 854 22 543 5 405 5 093 5 806 5 788 5 625 5 220 5 911 5 674
Kjemiske råvarer 7 011 7 060 1 769 1 695 1 769 1 825 1 718 1 732 1 786 1 744
Metallindustri 8 368 8 437 2 102 1 952 2 109 2 160 2 123 2 024 2 129 2 123
Verkstedindustri 50 843 55 420 12 211 11 620 13 640 14 520 13 540 12 612 14 748 14 692
Bygging av skip og oljeplattformer 20 640 22 510 4 971 4 866 5 566 5 788 5 562 5 211 5 949 6 108
Møbelindustri og annen industri 7 143 7 302 1 746 1 566 1 990 2 072 1 773 1 590 1 867 1 866
                     
Kraftforsyning 38 647 42 323 8 488 7 796 9 708 11 397 9 458 10 074 11 394 12 136
Vannforsyning 2 174 2 442 560 526 534 555 597 626 664 638
Bygge- og anleggsvirksomhet 79 739 85 785 19 541 18 344 20 809 21 928 21 348 20 064 22 444 21 513
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 152 971 167 747 37 062 37 436 42 877 39 784 40 112 40 603 47 248 40 898
Hotell- og restaurantvirksomhet 23 750 25 657 5 958 6 678 6 219 5 407 6 561 7 101 6 588 5 655
Rørtransport 17 849 17 865 4 163 4 126 4 706 4 591 4 230 3 991 5 053 5 262
Utenriks sjøfart 28 134 28 272 7 432 6 750 7 229 6 726 7 478 6 793 7 275 6 737
Transport ellers 56 928 60 245 14 306 14 457 14 943 14 138 15 064 15 554 15 489 14 764
Post og telekommunikasjon 33 993 37 891 7 948 8 339 9 563 9 187 9 185 9 179 10 341 10 142
Finansiell tjenesteyting 77 746 87 208 19 054 19 617 20 627 20 821 21 169 22 279 22 938 21 146
Boligtjenester (husholdninger) 73 399 72 010 18 409 18 401 18 283 17 929 18 005 18 046 18 030 17 757
Forretningsmessig tjenesteyting 178 368 190 514 43 443 41 302 46 465 47 344 46 415 45 512 51 243 48 806
Offentlig administrasjon og forsvar 77 579 80 078 18 196 19 613 19 875 20 534 19 172 20 014 20 358 19 985
Undervisning 77 731 79 722 19 028 16 973 20 423 21 422 19 527 17 835 20 939 20 488
Helse- og sosialtjenester 153 303 159 550 37 197 38 587 38 937 39 786 39 021 40 275 40 467 40 457
Andre sosiale og personlige tjenester 57 694 59 809 14 326 13 921 14 828 14 901 14 850 14 451 15 607 15 214
                     
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 520 691 1 615 455 367 300 371 911 399 777 399 657 391 112 397 599 427 086 404 205
Merverdi og investeringsavgift 162 626 173 002 39 792 41 503 42 426 40 848 42 411 43 255 46 488 41 831
Andre produktskatter, netto 61 921 66 417 15 730 15 566 16 217 15 871 16 705 16 705 17 135 15 598
Statistiske avvik -0 554 -0 -0 -0 -0 11 501 42 -0
                     
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 296 145 1 375 482 311 778 314 843 341 134 342 938 331 985 337 138 363 421 346 776
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 282 929 292 126 68 210 68 704 72 280 74 921 70 881 71 505 74 819 74 043
Statsforvaltningen 123 983 126 711 29 648 30 925 31 365 32 288 30 571 31 705 32 147 31 718
Sivil forvaltning 110 106 112 469 26 343 27 583 27 790 28 567 27 101 28 291 28 510 28 153
Forsvar 13 877 14 242 3 305 3 342 3 574 3 721 3 470 3 414 3 636 3 565
Kommuneforvaltningen 158 947 165 415 38 562 37 779 40 916 42 632 40 310 39 800 42 673 42 325
Standardtegn i tabeller