Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
18 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2 161 728 2 276 757 524 366 530 331 560 587 554 699 546 148 552 890 623 019 616 110
                     
Jordbruk og skogbruk 13 518 15 771 246 7 046 3 466 3 092 687 7 796 4 196 3 512
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 15 053 13 256 3 749 3 144 4 306 4 622 3 021 2 502 3 111 3 320
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 537 050 509 737 130 551 133 133 131 540 120 060 117 370 121 264 151 042 158 961
Utvinning av råolje og naturgass 518 088 484 242 125 079 128 436 126 247 113 981 110 752 114 610 144 899 151 787
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 18 962 25 494 5 472 4 697 5 293 6 079 6 618 6 654 6 143 7 174
Bergverksdrift 3 850 4 753 1 157 796 1 124 1 366 1 273 914 1 201 1 288
                     
Industri 186 009 201 090 46 302 43 183 48 381 52 418 50 342 45 509 52 821 52 441
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 33 322 34 989 8 090 7 730 9 039 8 762 8 569 7 718 9 941 9 182
Tekstil- og bekledningsindustri 2 693 2 570 675 563 729 777 677 495 621 613
Trelast- og trevareindustri 7 983 10 036 1 974 1 779 2 171 2 420 2 640 2 352 2 623 2 268
Treforedling 4 592 4 649 1 082 1 062 1 146 1 272 1 209 1 184 985 929
Forlag og grafisk industri 17 271 17 029 4 184 4 082 4 348 4 575 4 115 3 981 4 358 4 307
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 20 139 23 009 5 212 4 698 5 258 5 891 6 324 5 418 5 376 5 039
Kjemiske råvarer 7 656 9 021 1 890 1 769 2 064 2 330 2 075 2 329 2 287 2 437
Metallindustri 13 943 14 064 3 824 3 590 3 300 4 446 4 028 2 649 2 941 3 450
Verkstedindustri 49 900 54 350 12 312 11 319 12 740 13 943 13 058 12 262 15 087 15 404
Bygging av skip og oljeplattformer 21 840 25 083 5 352 5 156 5 903 6 192 6 161 5 801 6 930 7 110
Møbelindustri og annen industri 6 668 6 291 1 706 1 435 1 682 1 810 1 488 1 321 1 672 1 701
                     
Kraftforsyning 50 862 45 822 10 608 10 636 14 274 12 800 9 182 8 832 15 007 17 243
Vannforsyning 2 110 2 355 550 503 504 538 573 606 639 612
Bygge- og anleggsvirksomhet 87 767 105 457 21 364 20 199 23 620 25 999 25 891 24 678 28 889 28 153
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 148 673 162 624 37 266 35 527 40 816 38 554 40 078 37 983 46 010 39 637
Hotell- og restaurantvirksomhet 24 108 27 582 6 034 6 711 6 397 5 652 7 022 7 641 7 267 6 268
Rørtransport 18 578 16 284 4 400 4 473 5 051 4 079 3 666 4 036 4 503 4 528
Utenriks sjøfart 30 275 36 172 6 284 8 352 7 433 8 273 8 889 10 269 8 741 9 877
Transport ellers 58 653 63 285 14 584 13 862 16 708 15 219 15 721 15 254 17 091 15 472
Post og telekommunikasjon 31 511 30 994 7 907 7 489 8 072 7 681 7 614 7 544 8 155 7 654
Finansiell tjenesteyting 71 581 80 685 17 935 17 811 18 474 18 947 19 763 20 298 21 678 20 228
Boligtjenester (husholdninger) 76 781 75 400 19 137 19 341 19 357 18 889 18 687 19 010 18 814 18 615
Forretningsmessig tjenesteyting 188 342 213 823 45 929 43 983 49 589 52 352 51 989 51 415 58 068 57 278
Offentlig administrasjon og forsvar 82 346 89 647 19 364 20 928 21 447 22 749 21 472 22 438 22 988 23 101
Undervisning 80 183 84 903 19 660 17 522 21 429 22 426 20 792 19 034 22 650 22 149
Helse- og sosialtjenester 159 994 176 276 38 748 40 735 41 198 42 921 42 926 44 991 45 440 45 644
Andre sosiale og personlige tjenester 58 970 63 715 14 655 14 456 15 281 15 648 15 921 15 559 16 587 16 335
                     
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 575 825 1 714 564 383 131 384 372 416 563 422 286 416 224 417 320 458 734 442 744
Merverdi og investeringsavgift 172 065 188 705 41 582 44 311 45 681 44 057 45 995 47 523 51 129 47 124
Andre produktskatter, netto 66 131 69 775 16 717 16 515 17 827 16 591 17 636 17 691 17 858 17 630
Statistiske avvik -2 681 -1 356 -363 -330 -1 389 -233 -362 103 -864 -959
                     
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 340 310 1 457 440 325 195 323 876 354 444 361 871 352 954 352 003 390 611 378 949
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 295 119 320 386 71 181 72 188 76 494 80 831 77 604 78 883 83 067 82 944
Statsforvaltningen 130 550 142 523 31 370 32 770 33 230 36 029 34 380 35 884 36 229 36 711
Sivil forvaltning 115 726 126 574 27 851 29 131 29 349 31 950 30 497 31 985 32 142 32 775
Forsvar 14 825 15 948 3 519 3 639 3 881 4 079 3 883 3 898 4 087 3 937
Kommuneforvaltningen 164 568 177 863 39 811 39 418 43 264 44 802 43 224 42 999 46 838 46 233
Standardtegn i tabeller