Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
5 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 883 221 946 102 219 598 223 066 226 909 231 603 234 331 237 459 243 091 246 179
Konsum i husholdninger 846 292 905 818 210 480 213 749 217 393 221 825 224 361 227 292 232 685 235 571
Varekonsum 437 901 467 448 108 982 111 024 112 396 114 844 115 591 117 316 119 936 121 057
Tjenestekonsum 378 556 404 636 94 113 94 925 97 307 98 510 100 189 101 787 103 998 105 163
Husholdningenes kjøp i utlandet 53 948 59 388 13 306 13 858 14 121 14 593 14 911 14 600 15 476 15 983
Utlendingers kjøp i Norge -24 113 -25 654 -5 921 -6 058 -6 431 -6 123 -6 331 -6 413 -6 724 -6 633
Konsum i ideelle organisasjoner 36 929 40 284 9 119 9 317 9 516 9 778 9 970 10 168 10 406 10 608
Konsum i offentlig forvaltning 415 377 449 286 103 104 104 910 106 680 108 844 111 209 113 589 115 660 117 870
Konsum i statsforvaltningen 216 594 232 456 54 069 54 494 55 090 57 249 57 849 58 493 58 865 61 374
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 187 784 201 296 46 932 47 185 47 673 49 637 50 079 50 616 50 962 53 464
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 28 810 31 161 7 137 7 309 7 417 7 612 7 770 7 877 7 903 7 911
Konsum i kommuneforvaltningen 198 783 216 830 49 034 50 416 51 590 51 595 53 361 55 097 56 795 56 495
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 409 130 473 109 103 104 103 565 107 269 108 862 115 130 121 968 127 199 122 726
Utvinning og rørtransport 95 477 107 913 23 321 24 998 24 871 24 423 26 991 29 025 27 315 27 495
Tjenester tilknyttet utvinning 37 -1 170 -109 516 350 -341 187 -687 -329 -184
Utenriks sjøfart 16 945 23 873 5 010 5 124 2 501 4 555 4 700 8 001 6 607 6 551
Fastlands-Norge 296 671 342 493 74 882 72 927 79 548 80 225 83 252 85 629 93 606 88 864
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 236 011 273 319 57 507 59 430 62 791 64 560 66 782 70 006 72 157 72 791
Næringer 143 402 168 009 34 629 36 191 38 372 38 637 40 378 43 187 45 678 47 666
Industri og bergverk 24 662 30 810 5 561 6 561 6 929 6 259 7 248 8 078 9 301 8 849
Annen vareproduksjon 26 655 29 732 6 744 6 944 6 818 6 670 7 590 7 939 7 371 8 181
Tjenester 92 085 107 467 22 324 22 686 24 625 25 708 25 540 27 170 29 005 30 637
Boliger (husholdninger) 92 608 105 310 22 878 23 239 24 419 25 923 26 404 26 819 26 479 25 125
Offentlig forvaltning 60 660 69 174 17 375 13 497 16 756 15 665 16 470 15 623 21 449 16 073
Lagerendring og statistiske avvik 60 650 51 860 15 056 20 353 10 525 9 760 14 259 10 957 16 131 11 581
Bruttoinvestering i alt 469 780 524 969 118 160 123 918 117 794 118 621 129 389 132 925 143 330 134 307
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 1 768 378 1 920 357 440 862 451 894 451 384 459 068 474 928 483 974 502 081 498 355
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 595 268 1 737 881 397 584 400 903 413 137 420 672 428 792 436 678 452 357 452 912
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 476 037 518 460 120 478 118 407 123 437 124 509 127 679 129 212 137 109 133 942
                     
Eksport i alt 1 005 483 1 042 718 247 434 247 355 257 677 251 780 252 712 254 862 282 771 293 515
Tradisjonelle varer 271 479 302 371 67 078 69 672 71 932 73 827 75 352 74 639 78 224 77 664
Råolje og naturgass 498 355 479 948 123 608 118 957 121 498 116 142 112 455 113 281 138 017 147 134
Skip, plattformer og fly 13 880 13 301 1 961 3 466 5 071 2 564 3 974 4 136 2 627 1 866
Tjenester 221 769 247 098 54 786 55 259 59 175 59 247 60 931 62 806 63 903 66 852
                     
Samlet sluttanvendelse 2 773 861 2 963 075 688 296 699 248 709 061 710 848 727 641 738 836 784 851 791 870
                     
Import i alt 612 133 686 318 149 256 154 259 166 678 164 573 168 630 171 133 182 141 180 186
Tradisjonelle varer 403 173 450 703 96 532 100 541 111 007 111 406 112 814 111 699 114 688 119 693
Råolje og naturgass 2 199 5 758 291 276 989 806 2 211 798 1 949 377
Skip, plattformer og fly 14 849 19 247 5 564 3 898 2 081 2 895 3 309 5 857 7 186 5 933
Tjenester 191 912 210 610 46 869 49 545 52 602 49 466 50 295 52 779 58 317 54 183
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2 161 728 2 276 757 539 041 544 989 542 383 546 275 559 011 567 704 602 711 611 684
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 575 825 1 714 564 392 028 397 221 402 146 416 817 423 662 430 774 443 053 441 433
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 585 903 562 193 147 013 147 768 140 236 129 459 135 349 136 930 159 658 170 251
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 340 310 1 457 440 333 437 336 406 342 286 355 026 359 727 365 229 377 357 376 183
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 045 191 1 137 054 259 764 262 014 266 351 277 413 280 402 284 175 294 961 291 613
Industri og bergverk 189 859 205 844 46 678 47 978 49 572 50 942 50 727 50 762 53 019 52 133
Annen vareproduksjon 167 198 180 306 41 463 42 383 42 375 43 192 44 014 44 921 48 398 48 985
Tjenester inkl. boligtjenester 688 134 750 905 171 623 171 653 174 404 183 280 185 661 188 491 193 544 190 495
Offentlig forvaltning 295 119 320 386 73 673 74 392 75 935 77 614 79 325 81 055 82 396 84 570
Produktavgifter og -subsidier 235 515 257 124 58 590 60 815 59 860 61 791 63 935 65 544 65 696 65 250
Standardtegn i tabeller