Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
2 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 864 839 920 108 213 185 223 419 227 887 214 573 226 425 236 962 242 148 219 707
Konsum i husholdninger 828 966 882 331 204 354 214 603 218 866 204 914 217 162 227 658 232 596 209 489
Varekonsum 428 799 461 680 104 214 107 215 119 002 107 196 111 966 114 769 127 749 107 926
Tjenestekonsum 371 049 387 552 92 680 95 094 95 184 92 241 96 875 99 499 98 936 95 329
Husholdningenes kjøp i utlandet 52 544 57 331 13 900 19 293 10 263 10 114 15 037 20 557 11 623 10 989
Utlendingers kjøp i Norge -23 426 -24 232 -6 440 -6 999 -5 583 -4 637 -6 716 -7 167 -5 712 -4 755
Konsum i ideelle organisasjoner 35 873 37 778 8 832 8 816 9 022 9 660 9 263 9 303 9 552 10 218
Konsum i offentlig forvaltning 398 571 412 731 96 974 97 921 101 494 104 415 100 799 102 057 105 459 104 652
Konsum i statsforvaltningen 207 093 211 241 50 365 51 871 52 290 53 324 51 616 52 972 53 329 53 537
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 179 907 183 027 43 750 45 195 45 326 46 132 44 698 46 054 46 143 46 505
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 27 186 28 213 6 615 6 676 6 964 7 191 6 918 6 918 7 186 7 031
Konsum i kommuneforvaltningen 191 478 201 490 46 610 46 050 49 204 51 091 49 184 49 085 52 130 51 115
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 392 400 428 803 99 079 97 008 107 663 95 642 103 219 108 240 121 703 103 124
Utvinning og rørtransport 90 799 95 816 22 587 24 245 24 558 19 704 23 922 26 339 25 851 20 771
Tjenester tilknyttet utvinning -259 -1 605 -152 449 178 -403 9 -845 -366 -258
Utenriks sjøfart 16 381 22 361 4 620 4 661 2 482 4 419 3 942 7 181 6 820 6 420
Fastlands-Norge 285 479 312 231 72 024 67 653 80 445 71 922 75 346 75 565 89 398 76 192
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 227 167 249 376 55 267 55 122 63 086 58 464 60 589 61 977 68 346 62 916
Næringer 139 305 156 684 33 708 34 276 39 729 34 421 37 410 39 834 45 019 41 072
Industri og bergverk 23 943 29 191 5 323 6 242 8 130 4 802 6 666 7 568 10 156 6 955
Annen vareproduksjon 25 745 27 681 6 783 6 713 7 313 5 179 7 285 7 404 7 813 6 229
Tjenester 89 616 99 812 21 602 21 320 24 285 24 440 23 459 24 863 27 050 27 888
Boliger (husholdninger) 87 862 92 692 21 559 20 846 23 357 24 043 23 180 22 142 23 327 21 843
Offentlig forvaltning 58 312 62 855 16 757 12 531 17 359 13 458 14 757 13 588 21 052 13 276
Lagerendring og statistiske avvik 59 525 53 830 7 611 10 585 11 525 24 848 8 935 4 331 15 716 25 434
Bruttoinvestering i alt 451 924 482 633 106 690 107 593 119 188 120 490 112 154 112 571 137 419 128 558
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 1 715 335 1 815 473 416 849 428 933 448 569 439 478 439 378 451 589 485 027 452 917
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 548 889 1 645 070 382 183 388 993 409 826 390 910 402 571 414 583 437 006 400 550
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 456 883 475 586 113 731 110 452 118 853 117 873 115 556 115 645 126 512 117 928
                     
Eksport i alt 872 004 896 529 214 648 208 325 227 458 228 079 217 899 217 223 233 328 229 238
Tradisjonelle varer 243 615 265 463 59 636 57 767 65 949 65 446 62 986 63 295 73 737 68 347
Råolje og naturgass 399 603 388 490 97 523 93 680 100 556 105 431 93 094 91 915 98 050 101 649
Skip, plattformer og fly 12 608 12 837 1 840 3 357 4 124 2 548 3 808 4 019 2 462 1 844
Tjenester 216 177 229 739 55 649 53 520 56 829 54 654 58 011 57 994 59 080 57 397
                     
Samlet sluttanvendelse 2 587 339 2 712 001 631 497 637 258 676 028 667 557 657 278 668 812 718 355 682 154
                     
Import i alt 592 414 644 130 149 046 150 546 155 367 149 911 157 858 163 751 172 609 159 653
Tradisjonelle varer 384 920 416 197 94 491 92 408 105 063 102 115 102 642 99 903 111 538 105 709
Råolje og naturgass 1 899 4 786 238 212 868 803 1 870 654 1 459 282
Skip, plattformer og fly 14 907 19 812 5 844 3 808 2 005 2 891 3 275 5 954 7 692 6 270
Tjenester 190 688 203 334 48 472 54 118 47 431 44 102 50 071 57 240 51 921 47 392
                     
Bruttonasjonalprodukt1 1 994 924 2 067 872 482 451 486 712 520 661 517 646 499 419 505 061 545 745 522 501
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 520 691 1 615 455 367 300 371 911 399 777 399 657 391 112 397 599 427 086 404 205
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 474 233 452 416 115 151 114 801 120 884 117 989 108 307 107 462 118 659 118 296
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 296 145 1 375 482 311 778 314 843 341 134 342 938 331 985 337 138 363 421 346 776
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 013 216 1 083 356 243 568 246 138 268 854 268 018 261 104 265 633 288 602 272 733
Industri og bergverk 185 585 194 216 45 222 43 164 49 426 50 571 47 530 45 059 51 057 49 465
Annen vareproduksjon 144 921 158 393 31 070 35 828 38 134 40 560 34 778 40 604 42 451 41 363
Tjenester inkl. boligtjenester 682 709 730 747 167 276 167 146 181 293 176 887 178 797 179 971 195 093 181 905
Offentlig forvaltning 282 929 292 126 68 210 68 704 72 280 74 921 70 881 71 505 74 819 74 043
Produktavgifter og -subsidier 224 547 239 973 55 522 57 069 58 643 56 719 59 127 60 462 63 665 57 429
Standardtegn i tabeller