Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
1 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 883 221 946 102 217 710 228 203 234 652 219 112 232 788 242 823 251 378 231 649
Konsum i husholdninger 846 292 905 818 208 636 219 045 225 222 209 001 222 891 232 834 241 091 220 584
Varekonsum 437 901 467 448 106 672 109 144 122 526 107 921 113 251 115 315 130 961 112 601
Tjenestekonsum 378 556 404 636 94 651 97 172 97 496 95 240 100 979 104 160 104 257 101 485
Husholdningenes kjøp i utlandet 53 948 59 388 13 942 19 972 10 968 10 654 15 762 20 984 11 988 11 661
Utlendingers kjøp i Norge -24 113 -25 654 -6 628 -7 243 -5 768 -4 814 -7 100 -7 625 -6 115 -5 163
Konsum i ideelle organisasjoner 36 929 40 284 9 074 9 158 9 430 10 111 9 897 9 988 10 287 11 065
Konsum i offentlig forvaltning 415 377 449 286 100 863 102 652 107 352 112 050 109 472 111 427 116 338 116 893
Konsum i statsforvaltningen 216 594 232 456 52 692 54 479 55 214 58 238 56 775 58 459 58 985 60 625
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 187 784 201 296 45 722 47 306 47 707 50 452 49 128 50 729 50 986 52 784
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 28 810 31 161 6 970 7 174 7 507 7 786 7 646 7 730 7 998 7 841
Konsum i kommuneforvaltningen 198 783 216 830 48 171 48 173 52 139 53 812 52 698 52 968 57 353 56 267
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 409 130 473 109 101 999 101 681 114 428 104 436 114 151 119 784 134 739 117 753
Utvinning og rørtransport 95 477 107 913 23 360 25 816 26 551 21 770 27 032 29 979 29 132 24 600
Tjenester tilknyttet utvinning 37 -1 170 -109 516 350 -341 187 -687 -329 -184
Utenriks sjøfart 16 945 23 873 4 565 4 755 2 913 4 829 4 370 7 687 6 987 6 790
Fastlands-Norge 296 671 342 493 74 184 70 594 84 615 78 178 82 561 82 805 98 949 86 547
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 236 011 273 319 57 066 57 484 66 195 63 510 66 290 67 693 75 826 71 378
Næringer 143 402 168 009 34 470 35 444 41 147 36 806 40 063 42 393 48 748 45 434
Industri og bergverk 24 662 30 810 5 436 6 401 8 495 5 035 7 017 7 945 10 813 7 528
Annen vareproduksjon 26 655 29 732 6 953 6 912 7 730 5 540 7 838 7 950 8 403 6 821
Tjenester 92 085 107 467 22 080 22 132 24 922 26 231 25 208 26 498 29 531 31 086
Boliger (husholdninger) 92 608 105 310 22 596 22 041 25 048 26 704 26 227 25 300 27 079 25 944
Offentlig forvaltning 60 660 69 174 17 118 13 110 18 420 14 668 16 271 15 112 23 123 15 169
Lagerendring og statistiske avvik 60 650 51 860 8 131 9 507 11 347 26 533 8 322 -713 17 717 29 147
Bruttoinvestering i alt 469 780 524 969 110 130 111 189 125 775 130 969 122 472 119 071 152 456 146 900
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 1 768 378 1 920 357 428 703 442 044 467 780 462 131 464 733 473 320 520 172 495 441
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 595 268 1 737 881 392 757 401 450 426 619 409 340 424 822 437 054 466 665 435 088
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 476 037 518 460 117 981 115 762 125 772 126 718 125 743 126 539 139 461 132 062
                     
Eksport i alt 1 005 483 1 042 718 245 350 244 956 259 911 253 781 251 278 252 330 285 328 293 099
Tradisjonelle varer 271 479 302 371 66 387 65 716 74 665 75 905 74 793 70 325 81 347 77 566
Råolje og naturgass 498 355 479 948 122 037 119 080 120 956 117 612 111 415 113 637 137 284 148 555
Skip, plattformer og fly 13 880 13 301 1 961 3 466 5 071 2 564 3 974 4 136 2 627 1 866
Tjenester 221 769 247 098 54 965 56 694 59 219 57 700 61 096 64 232 64 070 65 112
                     
Samlet sluttanvendelse 2 773 861 2 963 075 674 053 687 001 727 691 715 912 716 011 725 651 805 500 788 540
                     
Import i alt 612 133 686 318 149 687 156 670 167 104 161 213 169 863 172 761 182 481 172 430
Tradisjonelle varer 403 173 450 703 96 248 96 816 114 898 111 706 113 018 107 038 118 941 115 792
Råolje og naturgass 2 199 5 758 285 267 966 832 2 197 788 1 941 401
Skip, plattformer og fly 14 849 19 247 5 564 3 898 2 081 2 895 3 309 5 857 7 186 5 933
Tjenester 191 912 210 610 47 590 55 689 49 159 45 780 51 339 59 078 54 413 50 304
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2 161 728 2 276 757 524 366 530 331 560 587 554 699 546 148 552 890 623 019 616 110
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 575 825 1 714 564 383 131 384 372 416 563 422 286 416 224 417 320 458 734 442 744
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 585 903 562 193 141 235 145 958 144 024 132 413 129 925 135 570 164 286 173 366
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 340 310 1 457 440 325 195 323 876 354 444 361 871 352 954 352 003 390 611 378 949
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 045 191 1 137 054 254 014 251 688 277 950 281 040 275 350 273 120 307 543 296 005
Industri og bergverk 189 859 205 844 47 459 43 979 49 506 53 783 51 616 46 423 54 022 53 729
Annen vareproduksjon 167 198 180 306 35 967 41 025 45 666 46 513 38 781 43 808 51 204 52 227
Tjenester inkl. boligtjenester 688 134 750 905 170 587 166 683 182 778 180 744 184 954 182 889 202 318 190 049
Offentlig forvaltning 295 119 320 386 71 181 72 188 76 494 80 831 77 604 78 883 83 067 82 944
Produktavgifter og -subsidier 235 515 257 124 57 936 60 497 62 119 60 415 63 269 65 317 68 123 63 795
Standardtegn i tabeller