Statistisk sentralbyrå

Utslipp til luft av klimagasser, forsurende gasser m.m., kommunetall

6 Kildeinndeling brukt i dette arbeidet1
Navn på utslippskilder Navn på utslippskilder i Statistikkbanken Omfang
Olje- og gassutvinning, landanlegg Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp
Landanlegg for olje- og gassutvinning
Industri og bergverk Industri og bergverk - stasjonær forbrenning.
Industri og bergverk - prosessutslipp
Industri og bergverk
Energiforsyning Energiforsyning - stasjonær forbrenning Energiforsyning, inkludert avfallsforbrenning i fjernvarmeanlegg
Øvrig oppvarming Andre næringer - stasjonær forbrenning.
Husholdninger - stasjonær forbrenning.
Annen stasjonær forbrenning
Fyringsolje, parafin, kull og koks brukt i private husholdninger og andre næringer, herunder tjenesteyting og offentlig forvaltning
Jordbruk Jordbruk Husdyr, gjødsel og jordbearbeiding
Andre prosessutslipp Avfallsdeponigass.
Gassdistribusjon.
Bensindistribusjon.
Veistøv, dekkslitasje og bremser.
Bruk av fluorholdige produkter.
Bruk av løsemiddelholdige produkter.
Andre prosessutslipp.
Deponigass, kloakk, løsemiddelbruk, bensindistribusjon, kalking av industriavfall, anestesi
Veitrafikk Personbiler: bensin.
Personbiler: diesel m.m.
Andre lette kjøretøy: bensin.
Andre lette kjøretøy: diesel m.m.
Tunge kjøretøy: bensin.
Tunge kjøretøy: diesel m.m.
Motorsykler og mopeder.
Person- og godstrafikk på vei.
Annen mobil forbrenning Luftfart.
Skip og båter.
Snøscootere.
Småbåter.
Motorredskaper.
Jernbane.
Innenriks luftfart i tilknytning til flyplass (under 100 meter over bakken), innenriks trafikk av skip og båter i tilknytning til havner, jernbane, snøscootere, traktorer, anleggsmaksiner og øvrige motorredskaper bl.a. i skogbruk, jordbruk, forsvar, bygg- og anleggsvirksomhet.
1  Statistikken over utslipp til luft fordelt på kommuner blir ikke oppdatert i 2012.
SSB publiserer ikke tall for kommunefordelt utslippsstatistikk i 2012. Tallene som foreligger har stor usikkerhet og må brukes med varsomhet. SSB vil i løpet av 2012 avklare om statistikken endelig skal avsluttes, eller om det skal innarbeides forbedringer slik at den kan videreføres i 2013.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller