Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5 Utslipp til luft av klimagasser fordelt på næring1. 1990, 2010 og 2011*. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter. Endring i prosent
  1990 2010 2011* Endring 1990-2011* Endring 2010-2011*
  1 000 tonn CO2-ekvivalenter Prosent
Alle næringer og husholdninger 64 004 65 843 64 382 0,6 -2,2
           
Alle næringer 57 864 60 354 59 371 2,6 -1,6
Jordbruk, skogbruk og fiske 6 608 6 321 6 253 -5 -1
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 8 447 14 253 14 020 66 -2
Industri 19 383 12 552 12 361 -36 -2
Kraft- og vannforsyning 2 055 3 690 3 639 77 -1
Bygge- og anleggsvirksomhet  573  841  831 45 -1
Varehandel, reparasjoner, hotell- og restaurantnæringen  618  680  610 -1,2 -10,3
Tjenesteytende næringer  906  806  705 -22 -12
Transport 18 317 20 464 20 347 11 -1
Undervisning, helse og sosialt arbeid  444  446  338 -24 -24
Offentlig admistrasjon og forsvar  513  300  268 -48 -11
           
Husholdninger 6 141 5 489 5 011 -18 -9
1  Utenriks sjø-og luftfart er inkludert.
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller