Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

3 Kildefordelte utslipp til luft1. 2011*
  Klimagasser i alt CO2 CH4 N2O HFK PFK SF6
  Mill. tonn CO2-ekvivalenter Mill. tonn 1 000 tonn Tonn
I alt 52,7 44,2  206,3 9,6  492,9 33,1 3,1
Olje- og gassutvinning 13,4 12,7 32,4 0,1 - - -
Industri og bergverk 11,9 11,2 4,7 1,1 - 33,1 -
Energiforsyning 2,1 2,1 0,8 0,1 - - -
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 1,4 1,2 8,0 0,1 - - -
Veitrafikk 10,1 10,0 0,7 0,2 - - -
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 7,2 6,8 3,8 0,8 - - -
Jordbruk 4,2 -  104,0 6,6 - - -
Andre kilder 2,4 0,2 51,9 0,7  492,9 0,0 3,1
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller