Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

2 Kildefordelte utslipp til luft1. 2010
  Klimagasser i alt CO2 CH4 N2O HFK PFK SF6
  Mill. tonn CO2-ekvivalenter Mill. tonn 1 000 tonn Tonn
I alt 53,9 45,5  206,9 9,9  461,1 30,3 3,1
Olje- og gassutvinning 13,8 13,1 31,9 0,1 - - -
Industri og bergverk 12,1 11,4 4,9 1,3 - 30,3 -
Energiforsyning 2,3 2,3 0,9 0,1 - - -
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 1,9 1,7 8,1 0,1 - - -
Veitrafikk 10,1 10,0 0,8 0,2 - - -
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 7,2 6,8 3,3 0,9 - - -
Jordbruk 4,3 -  105,1 6,6 - - -
Andre kilder 2,3 0,2 51,9 0,7  461,1 0,0 3,1
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller