Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

1 Kildefordelte utslipp til luft1. 1990
  Klimagasser i alt CO2 CH4 N2O HFK PFK SF6
  Mill. tonn CO2-ekvivalenter Mill. tonn 1 000 tonn Tonn
I alt 49,8 34,8  222,2 15,4 0,1  503,5 92,0
Olje- og gassutvinning 7,7 7,4 15,4 0,1 - - -
Industri og bergverk 19,1 11,3 5,7 6,9 -  503,5 89,7
Energiforsyning 0,3 0,3 0,1 0,0 - - -
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 2,6 2,5 6,8 0,1 - - -
Veitrafikk 7,8 7,6 3,4 0,2 - - -
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5,6 5,4 0,7 0,6 - - -
Jordbruk 4,5 -  109,0 7,1 - - -
Andre kilder 2,1 0,2 81,1 0,5 0,1 - 2,3
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller