Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5 Utslipp til luft av klimagasser fordelt på næring. 1990, 2007, 2008 og 2009. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter. Endring i prosent
  1990 2007 2008 2009 Endring 1990-2008 Endring 2007-2008
  1 000 tonn CO2-ekvivalenter Prosent
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet (1+2) 63 957 69 317 67 938 : 6 -2
             
1. Utenriks luft- og sjøtansport 14 210 14 172 14 238 : 0 0
Utenriks lufttransport  614 1 015 1 156 : 88 14
Utenriks sjøfart 13 596 13 157 13 083 : -4 -1
             
2. Utslipp fra norsk territorium 49 747 55 145 53 700 50 821 8 -3
             
Jordbruk, skogbruk og fiske 6 577 6 163 6 194 5 993 -6 1
Jordbruk, jakt og viltstell 5 118 4 817 4 879 : -5 1
Skogbruk 67 67 66 : -2 -2
Fiske og fangst 1 392 1 257 1 224 : -12 -3
Fiskeoppdrett 0 23 26 : 9 153 13
             
Bergverk og utvinning 8 448 15 482 15 186 14 023 80 -2
Bergverksdrift  275  309  305 : 11 -1
Utvinning av råolje og naturgass 7 901 15 034 14 737 : 87 -2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning  272  139  144 : -47 4
             
Industri 19 418 14 664 14 148 11 675 -27 -4
Fisk og fiskevarer 45  144  164 :  264 14
Kjøtt, kjøttvarer og meierivarer  144  111  115 : -20 4
Andre næringsmidler  323  175  170 : -47 -3
Drikkevarer og tobakk  108  196  225 :  108 15
Tekstil- og bekledningsindustri 38 19 15 : -61 -21
Trelast- og trevareindustri  237  160  152 : -36 -5
Treforedling  362  452  425 : 17 -6
Forlag og grafisk industri 25 22 22 : -12 3
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 3 506 4 137 4 006 : 14 -3
Kjemiske råvarer 4 135 3 975 3 715 : -10 -7
Metallindustri 10 248 4 991 4 927 : -52 -1
Verkstedindustri  173  149  103 : -40 -31
Skipsbygging 31 50 38 : 24 -24
Oljeplattformer 14 21 17 : 25 -17
Møbelindustri og annen industri 30 62 53 : 74 -15
             
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet 2 589 2 773 2 556 3 422 -1 -8
Kommunal vannforsyning, kloakk og renovasjon 1 612 1 107 1 063 : -34 -4
Produksjon og omsetning av elektrisk kraft 89  390  218 :  146 -44
Vann, fjernvarme og gass  315  428  406 : 29 -5
Bygge- og anleggsvirksomhet  573  848  869 : 52 2
             
Varehandel, reparasjoner, hotell- og restaurantnæringen  618  659  682  724 10 3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv.  558  536  553 : -1 3
Hotell- og restaurantvirksomhet 60  123  129 :  115 5
             
Transport 3 981 8 112 7 896 8 108 98 -3
Jernbane  112 58 58 : -48 1
Annen landtransport 1 961 5 031 4 877 :  149 -3
Lufttransport  686 1 011 1 067 : 55 6
Innenriks sjøfart 1 221 2 013 1 894 : 55 -6
             
Tjenesteytende næringer  818  684  670  670 -18 -2
Tjenester tilknyttet transport  141  197  204 : 44 3
Post og telekommunikasjon  353  191  173 : -51 -9
Finansiell tjenesteyting  160  105 94 : -41 -11
Forretningsmessig tjenesteyting  165  191  200 : 21 4
             
Offentlig administrasjon  513  231  155  152 -70 -33
Statlig administrasjon og forsvar  486  218  139 : -71 -36
Kommunal administrasjon 27 14 16 : -40 17
             
Undervisning, helse og sosialt arbeid  678  828  795  878 17 -4
Undervisning  111 90 74 : -33 -17
Helse- og sosialtjenester  332  333  296 : -11 -11
Andre sosiale og personlige tjenester  235  405  425 : 81 5
             
Husholdninger 6 108 5 548 5 419 5 176 -11 -2
Husholdninger 6 108 5 548 5 419 : -11 -2
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller