Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

3 Kildefordelte utslipp til luft1. 2008*
  CO2 CH4 N2O SO2 NOX NH3 NMVOC CO Svevestøv2
  Mill. tonn 1 000 tonn
I alt 44,2  205,4 12,2 20,3  175,3 22,8  169,5  382,5 48,1
Stasjonær forbrenning 19,8 13,1 0,4 4,5 54,4 0,1 12,5  152,5 31,2
Prosessutslipp 7,7  188,0 10,5 11,5 9,5 20,8  114,3 14,2 11,7
Mobil forbrenning 16,6 4,3 1,3 4,3  111,3 1,9 42,7  215,8 5,2
                   
Stasjonær forbrenning                  
I alt 19,8 13,1 0,4 4,5 54,4 0,1 12,5  152,5 31,2
Olje- og gassutvinning 13,3 5,2 0,1 0,3 42,2 - 1,8 9,9 0,6
Naturgass 9,0 3,5 0,1 0,0 33,3 - 0,9 6,4 0,5
Fakling 1,1 0,1 0,0 0,0 0,7 - 0,0 0,7 0,0
Dieselbruk 0,5 0,0 0,0 0,3 7,1 - 0,5 0,5 0,0
Gassterminaler 2,6 1,6 0,0 0,0 1,2 - 0,4 2,2 0,1
Industri og bergverk 4,9 0,9 0,2 3,2 8,8 - 1,5 10,0 0,6
Treforedling 0,3 0,3 0,1 0,7 1,5 - 0,3 2,9 0,1
Oljeraffinering 1,2 0,2 0,0 0,5 1,1 - 0,4 0,0 0,1
Kjemisk industri 1,4 0,1 0,0 0,2 0,8 - 0,0 0,2 0,1
Petrokjemi 1,0 0,1 0,0 0,1 0,7 - 0,0 0,2 0,1
Gjødselproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0
Annen kjemisk produksjon 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0
Mineralproduktindustri 0,8 0,1 0,0 0,5 3,2 - 0,1 0,5 0,0
Sement, kalk og gips 0,5 0,0 0,0 0,1 2,6 - 0,1 0,4 0,0
Annen mineralsk produksjon 0,4 0,0 0,0 0,4 0,6 - 0,0 0,1 0,0
Metallproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 - 0,0 0,0 0,0
Annen industri 0,9 0,2 0,0 1,3 1,6 - 0,6 6,3 0,3
Andre næringer 1,0 0,4 0,0 0,4 1,0 - 0,2 6,1 1,2
Primærnæringer 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 - 0,0 5,1 1,1
Bygg og anlegg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,2 0,0
Tjenesteyting 0,7 0,1 0,0 0,3 0,7 - 0,1 0,7 0,1
Husholdninger 0,5 6,4 0,0 0,4 1,6 0,1 8,5  126,3 28,8
Boliger 0,5 6,4 0,0 0,4 1,6 0,1 8,5  125,8 28,4
Annen forbrenning 0,0 - - - 0,0 - 0,0 0,5 0,3
Forbrenning av avfall og deponigass 0,2 0,2 0,0 0,1 0,8 - 0,6 0,2 0,0
                   
Prosessutslipp                  
I alt 7,7  188,0 10,5 11,5 9,5 20,8  114,3 14,2 11,7
Olje- og gassutvinning 0,4 26,6 0,0 0,0 0,6 - 50,2 0,1 0,2
Venting, lekkasjer m.m. 0,1 17,0 0,0 - 0,1 - 7,7 0,1 0,2
Oljeboring: lekkasjer 0,0 0,1 0,0 - 0,1 - 0,1 0,1 0,2
Utvinning: venting mm. 0,1 16,9 - - - - 7,6 - -
Oljelasting, hav 0,1 6,5 - - - - 34,0 - -
Oljelasting, land 0,1 1,3 - 0,0 0,5 - 6,1 - -
Gassterminaler 0,0 1,9 - - - - 2,4 - -
Industri og bergverk 7,2 4,7 3,0 11,5 9,0 0,6 9,8 14,1 9,6
Treforedling 0,0 - - 0,6 - - - - 0,2
Kjemisk industri 0,5 0,3 3,0 1,0 0,9 0,4 0,9 14,1 0,6
Gjødselproduksjon 0,4 - 3,0 - 0,8 0,4 - - 0,4
Karbidproduksjon 0,1 0,1 - 1,0 - - 0,3 14,1 0,2
Petrokjemi 0,0 0,1 - - 0,0 0,0 0,6 - 0,0
Annen kjemisk produksjon - - - 0,0 - - - - 0,0
Mineralproduktindustri 1,0 - - 0,6 0,0 0,2 - - 3,7
Sementproduksjon 0,8 - - 0,6 - - - - 0,1
Annen mineralsk produksjon 0,2 - - 0,0 0,0 0,2 - - 3,6
Metallproduksjon 4,8 0,0 0,0 8,3 7,1 0,0 1,2 - 5,0
Jern, stål og ferrolegeringer 2,6 0,0 0,0 5,9 6,1 - 1,2 - 2,5
Aluminium 2,1 - - 1,5 1,0 - - - 2,5
Andre metaller 0,1 - - 1,0 0,1 0,0 - - 0,0
Metallproduksjon 0,0 - - 0,2 0,0 0,0 - - 0,0
Anodeproduksjon 0,1 - - 0,8 0,0 - - - 0,0
Oljeraffinering 0,7 2,3 - 0,9 0,9 - 6,8 - 0,1
Annen industri 0,2 2,2 - - - - 0,9 - 0,0
Utvinning av kull 0,0 2,2 - - - - - - -
Gruver - - - - - - - - 0,0
Prod. brød og øl (gjæring) 0,2 - - - - - 0,9 - -
Asfaltverk - - - - - - - - -
Landbruk -  106,0 6,9 - - 20,2 - - 0,0
Husdyr - 90,9 - - - - - - -
Husdyrgjødsel - 15,0 1,8 - - 18,3 - - -
Nitrogengjødsling - - 2,3 - - 1,3 - - -
Andre landbruksutslipp - - 2,8 - - 0,6 - - 0,0
Avfallsdeponigass 0,0 50,1 - - - - - - -
Annet 0,2 0,5 0,6 - - 0,0 54,3 - 1,9
Bensindistribusjon 0,0 - - - - - 5,4 - -
Løsemidler 0,1 - - - - - 48,9 - 0,0
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 1,9
Veistøv - - - - - - - - 1,4
Bildekkslitasje, bremser - - - - - - - - 0,5
Annet 0,0 0,5 0,6 - - 0,0 - - 0,0
Kalking: industriavfall 0,0 - - - - - - - -
Kommunale avløp - 0,5 0,5 - - - - - -
Bruk av produkter - - - - - - - - -
Annet - - 0,1 - - 0,0 - - 0,0
                   
Mobil forbrenning                  
I alt 16,6 4,3 1,3 4,3  111,3 1,9 42,7  215,8 5,2
Veitrafikk 10,0 1,5 0,5 0,1 30,4 1,9 23,1  149,5 1,5
Bensinkjøretøyer 3,9 1,2 0,3 0,0 8,9 1,9 12,7  108,8 0,2
Lette kjøretøy: bensin 3,9 1,2 0,3 0,0 8,5 1,9 12,5  107,7 0,2
Tunge kjøretøy: bensin 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 1,1 0,0
Dieselkjøretøyer 5,9 0,1 0,2 0,1 21,3 0,0 2,9 13,1 1,3
Lette kjøretøy: diesel 3,4 0,0 0,1 0,0 5,4 0,0 1,2 9,8 0,9
Tunge kjøretøy: diesel 2,6 0,1 0,1 0,0 15,9 0,0 1,7 3,3 0,4
Motorsykkel - moped 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 7,4 27,7 0,0
Motorsykkel 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 4,0 21,1 0,0
Moped 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 6,5 0,0
Luftfart 1,1 0,0 0,0 0,1 3,8 - 1,4 5,1 0,0
Innenriks < 1 000 m 0,4 0,0 0,0 0,0 1,1 - 0,3 1,8 0,0
Innenriks > 1 000 m 0,7 - 0,0 0,1 2,7 - 1,1 3,3 0,0
Skip og båter 3,7 2,4 0,1 3,7 61,4 - 2,8 5,9 0,7
Kysttrafikk m.m. 2,4 2,2 0,0 3,0 40,2 - 2,1 2,7 0,5
Fiske 1,2 0,1 0,0 0,7 18,8 - 0,5 3,0 0,2
Mobile oljerigger m.m. 0,1 0,0 0,0 0,1 2,3 - 0,2 0,2 0,0
Annen mobil forbrenning 1,8 0,4 0,7 0,4 15,7 0,0 15,4 55,3 3,0
Snøscooter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,6 0,0
Småbåt 0,2 0,2 0,0 0,0 1,1 - 8,9 22,7 0,3
Motorredskap 1,6 0,2 0,6 0,4 14,0 0,0 4,6 28,9 2,6
Motorredskap, bensin 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 - 2,0 20,2 0,0
Motorredskap: bensin 2-takt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,3 0,0
Motorredskap: bensin 4-takt 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 - 1,8 19,9 0,0
Motorredskap: diesel 1,6 0,1 0,6 0,4 13,8 0,0 2,6 8,7 2,6
Jernbane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - 0,1 0,2 0,1
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2  PM10.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller