Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5 Utslipp til luft, etter næring. Klimagasser. 2006*
  CO2 CH4 N2O HFK1 PFK2 SF6 CO2- ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
I alt 43.3  209.9 14.1       304.3  110.7 8.9 53.5
               
Energisektorene i alt 15,5 31,9 0,2 2,2 0,0 3,1 16,3
Utvinning av olje og gass3 12,9 27,1 0,1 2,0 0,0 - 13,5
Utvinning av kull 0,0 2,0 0,0 - - - 0,0
Oljeraffinering 2,1 2,6 0,0 0,0 - - 2,2
Elektrisitetsforsyning4 0,4 0,2 0,0 0,1 - 3,1 0,5
               
Industri i alt 10,5 9,2 5,5 27,3  110,7 5,1 13,3
Oljeboring 0,1 0,1 0,0 - - - 0,2
Treforedling 0,5 3,7 0,1 0,0 - - 0,6
Prod. av kjemiske råvarer 2,5 0,4 5,3 0,1 - - 4,2
Mineralsk produksjon5 2,0 0,1 0,1 0,0 - - 2,1
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 1,8 0,0 0,0 0,3 - - 1,9
Produksjon av andre metaller 2,4 0,0 0,0 0,3  110,7 5,0 3,3
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,2 0,0 0,0 8,7 - 0,1 0,2
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,2 4,8 0,0 1,0 - - 0,3
Produksjon av forbruksvarer 0,7 0,0 0,0 17,0 0,0 - 0,7
               
Andre næringer i alt 12,0  160,3 8,1  193,1 0,0 0,2 18,2
Bygg og anlegg 0,7 0,1 0,2 1,0 - - 0,8
Jordbruk og skogbruk 0,5  102,4 6,8 0,7 - - 4,8
Fiske og fangst 1,3 0,1 0,0 8,2 0,0 - 1,3
Landtransport, innenriks 4,6 0,2 0,3 24,1 0,0 - 4,7
Sjøtransport, innenriks 1,8 0,5 0,0 11,0 0,0 - 1,8
Lufttransport6 0,9 0,0 0,0 1,2 0,0 - 0,9
Annen privat tjenesteyting 1,6 0,3 0,1  135,7 0,0 0,2 2,0
Offentlig kommunal virksomhet7 0,2 56,7 0,5 8,0 0,0 - 1,5
Offentlig statlig virksomhet 0,3 0,0 0,1 3,2 0,0 - 0,4
               
Private husholdninger 5,3 8,5 0,4 81,6 - 0,5 5,7
1  Fordeling på næring er usikker.
2  Inkluderer C3F8, CF4 og C2F6.
3  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
4  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
5  Inkluderer bergverk.
6  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1 000 m.
7  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller