Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5   Utslipp til luft etter næring. Klimagasser. 2005
  CO2 CH4 N2O HFK1 PFK2 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
I alt 43,1  210,0 15,4  275,5  124,4 13,1 54,0
               
Energisektorene i alt 15,8 35,2 0,2 2,1 0,0 2,3 16,6
Utvinning av olje og gass3 13,4 30,2 0,1 2,0 0,0 - 14,0
Utvinning av kull 0,0 2,0 0,0 - - - 0,0
Oljeraffinering 2,0 2,7 0,0 0,0 - - 2,1
Elektrisitetsforsyning4 0,4 0,2 0,0 0,1 - 2,3 0,5
               
Industri i alt 10,7 10,0 6,8 26,6  124,3 10,1 14,1
Oljeboring 0,1 0,1 0,0 - - - 0,1
Treforedling 0,5 3,8 0,1 0,0 - - 0,6
Prod. av kjemiske råvarer 2,6 0,6 6,4 0,1 - - 4,6
Mineralsk produksjon5 2,0 0,1 0,1 0,0 - - 2,0
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 2,1 0,4 0,2 0,3 - - 2,2
Produksjon av andre metaller 2,4 0,0 0,0 0,3  124,3 10,0 3,5
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,2 0,0 0,0 8,8 - 0,1 0,2
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,2 4,9 0,0 1,0 - - 0,3
Produksjon av forbruksvarer 0,6 0,0 0,0 16,0 0,0 - 0,7
               
Andre næringer i alt 11,5  156,3 8,1  176,9 0,0 0,2 17,6
Bygg og anlegg 0,7 0,1 0,2 1,1 - - 0,7
Jordbruk og skogbruk 0,5  106,3 7,0 0,8 - - 4,9
Fiske og fangst 1,3 0,1 0,0 7,9 0,0 - 1,4
Landtransport, innenriks 4,2 0,2 0,3 19,5 0,0 - 4,3
Sjøtransport, innenriks 1,6 0,5 0,0 9,8 0,0 - 1,7
Lufttransport6 0,9 0,0 0,0 1,2 0,0 - 0,9
Annen privat tjenesteyting 1,7 0,3 0,1  126,8 0,0 0,2 2,0
Offentlig kommunal virksomhet7 0,2 48,8 0,4 6,9 0,0 - 1,3
Offentlig statlig virksomhet 0,3 0,0 0,1 3,0 0,0 - 0,4
               
Private husholdninger 5,2 8,6 0,4 69,8 - 0,4 5,6
1  Fordeling på næring er usikker.
2  Inkluderer C3F8, CF4 og C2F6.
3  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
4  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
5  Inkluderer bergverk.
6  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1 000 m.
7  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller