Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5   Utslipp til luft, etter næring. Klimagasser. 2004
  CO2 CH4 N2O HFK1 PFK2 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
I alt 44,0  228,6 14,8  227,0  131,5 11,5 54,9
               
Energisektorene i alt 15,7 41,0 0,2 2,5 0,0 2,3 16,7
Utvinning av olje og gass3 13,4 35,4 0,1 2,3 0,0 - 14,2
Utvinning av kull 0,0 2,8 - 0,1 - - 0,1
Oljeraffinering 1,8 2,6 0,0 0,1 - - 1,9
Elektrisitetsforsyning4 0,4 0,2 0,0 0,1 - 2,3 0,5
               
Industri i alt 11,2 10,2 6,4 45,5  131,5 8,7 14,6
Oljeboring 0,0 0,1 - 0,1 - - 0,1
Treforedling 0,6 3,8 0,0 0,1 - - 0,7
Prod. av kjemiske råvarer 2,9 0,7 6,1 0,1 - - 4,8
Mineralsk produksjon5 1,9 0,0 0,1 0,1 - - 1,9
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 2,4 0,5 0,2 1,1 - - 2,5
Produksjon av andre metaller 2,3 0,0 0,0 1,1  131,5 8,6 3,4
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,2 0,0 0,0 26,1 - 0,1 0,2
Produksjon av tre-, plast-, gummivarer, grafiske og kjemiske varer 0,2 5,1 0,0 1,7 - - 0,3
Produksjon av forbruksvarer 0,7 0,0 0,0 15,3 0,0 - 0,8
               
Andre næringer i alt 11,6  168,3 7,9  153,7 0,0 0,2 17,9
Bygg og anlegg 0,6 0,0 0,1 3,1 - - 0,7
Jordbruk og skogbruk 0,5  105,4 6,9 2,3 - - 4,8
Fiske og fangst 1,4 0,1 0,0 9,0 0,0 - 1,5
Landtransport, innenriks 4,1 0,2 0,1 13,3 0,0 - 4,2
Sjøtransport, innenriks 1,7 0,4 0,0 4,9 0,0 - 1,7
Lufttransport6 0,9 0,0 0,0 0,8 - - 1,0
Annen privat tjenesteyting 1,8 0,4 0,1  111,7 0,0 0,2 2,1
Offentlig kommunal virksomhet7 0,2 61,8 0,5 5,6 0,0 - 1,7
Offentlig statlig virksomhet 0,4 0,0 0,0 3,2 0,0 - 0,4
               
Private husholdninger 5,4 9,1 0,4 25,3 - 0,4 5,8
1  Fordeling på næring er usikker.
2  Inkluderer C3F8, CF4 og C2F6.
3  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
4  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
5  Inkluderer bergverk.
6  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1 000 m.
7  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller