Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5   Utslipp til luft, etter næring. Klimagasser. 2004
  CO2 CH4 N2O HFK1 PFK2 SF6 CO2-
ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
I alt 43,8  228,0 15,9  227,0  131,5 11,5 55,1
               
Energisektorene i alt 15,7 40,4 0,2 2,5 0,0 2,3 16,6
Utvinning av olje og gass3 13,4 35,8 0,1 2,3 0,0   14,2
Utvinning av kull 0,0 2,7 0,0 0,1 -   0,1
Oljeraffinering 1,8 1,7 0,0 0,1 -   1,8
Elektrisitetsforsyning4 0,4 0,2 0,0 0,1 - 2,3 0,5
               
Industri i alt 11,1 10,6 6,2 45,5  131,5 8,7 14,4
Oljeboring 0,0 0,1 0,0 0,1 -   0,1
Treforedling 0,5 3,9 0,1 0,1 -   0,6
Prod. av kjemiske råvarer 2,9 0,9 6,0 0,1 -   4,7
Mineralsk produksjon5 1,9 0,0 0,1 0,1 -   1,9
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 2,5 0,5 0,0 1,1 -   2,5
Produksjon av andre metaller 2,3 0,0 0,0 1,1  131,5 8,6 3,4
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,2 0,0 0,0 26,1 - 0,1 0,2
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,2 5,1 0,0 1,7 -   0,3
Produksjon av forbruksvarer 0,7 0,0 0,0 15,3 0,0   0,8
               
Andre næringer i alt 11,6  167,9 9,2  153,7 0,0 0,2 18,3
Bygg og anlegg 0,6 0,0 0,1 3,1 -   0,7
Jordbruk og skogbruk 0,5  104,9 8,2 2,3 -   5,2
Fiske og fangst 1,4 0,1 0,0 9,0 0,0   1,5
Landtransport, innenriks 4,1 0,2 0,1 13,3 0,0   4,2
Sjøtransport, innenriks 1,7 0,4 0,0 4,9 0,0   1,7
Lufttransport6 0,9 0,0 0,0 0,8 -   1,0
Annen privat tjenesteyting 1,8 0,4 0,1  111,7 0,0 0,2 2,1
Offentlig kommunal virksomhet7 0,2 61,8 0,5 5,6 0,0   1,7
Offentlig statlig virksomhet 0,4 0,0 0,0 3,2 0,0   0,4
               
Private husholdninger 5,4 9,1 0,4 25,3 - 0,4 5,8
1  Fordeling på næring er usikker.
2  Inkluderer C3F8, CF4 og C2F6.
3  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
4  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
5  Inkluderer bergverk.
6  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1 000 m.
7  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller