Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5   Utslipp til luft, etter næring. Klimagasser. 2002
  CO2 CH4 N2O HFK1 PFK2 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
I alt 41,2  243,8 17,5  177,2  169,6 10,6 53,5
               
Energisektorene i alt 14,8 36,6 0,1 2,1 0,0 4,1 15,7
Utvinning av olje og gass3 12,6 35,1 0,1 1,9 0,0 - 13,4
Utvinning av kull 0,0 1,1 0,0 0,1 - - 0,0
Oljeraffinering 1,8 0,2 0,0 0,1 - - 1,8
Elektrisitetsforsyning4 0,4 0,2 0,0 0,1 - 4,1 0,5
               
Industri i alt 10,0 15,2 6,4 33,9  169,5 6,0 13,7
Oljeboring 0,2 0,1 0,0 0,1 - - 0,2
Treforedling 0,5 5,7 0,1 0,1 - - 0,6
Prod. av kjemiske råvarer 2,1 1,2 6,2 0,1 - - 4,1
Mineralsk produksjon5 1,9 0,0 0,1 0,1 - - 1,9
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 2,3 0,4 0,0 0,8 - - 2,3
Produksjon av andre metaller 2,0 0,0 0,0 0,8  169,5 5,9 3,2
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,3 0,0 0,0 18,7 - 0,1 0,3
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,2 7,6 0,0 0,8 - - 0,3
Produksjon av forbruksvarer 0,6 0,0 0,0 12,5 0,0 - 0,6
               
Andre næringer i alt 11,1  182,6 9,4  123,7 0,0 0,2 18,2
Bygg og anlegg 0,7 0,1 0,1 2,1 - - 0,7
Jordbruk og skogbruk 0,5 93,6 8,1 1,6 - - 4,9
Fiske og fangst 1,5 0,1 0,0 7,5 0,0 - 1,5
Landtransport, innenriks 3,6 0,2 0,2 9,7 0,0 - 3,7
Sjøtransport, innenriks 1,5 0,2 0,0 3,9 0,0 - 1,5
Lufttransport6 0,9 0,0 0,0 0,6 - - 0,9
Annen privat tjenesteyting 1,8 0,4 0,4 91,4 0,0 0,2 2,1
Offentlig kommunal virksomhet7 0,2 88,0 0,5 4,4 0,0 - 2,2
Offentlig statlig virksomhet 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 - 0,5
               
Private husholdninger 5,3 9,3 1,5 17,4 - 0,3 6,0
1  Fordeling på næring er usikker.
2  Inkluderer C3F8, CF4 og C2F6.
3  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
4  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
5  Inkluderer bergverk.
6  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1 000 m.
7  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller