Statistisk sentralbyrå


Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

5   Utslipp til luft, etter næring. Klimagasser. 2000
  CO2 CH4 N2O HFK1 PFK1 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn CO2-ekv. Tonn CO2-ekv. Tonn Mill. tonn
GWP 1 21  310     23 900  
               
I alt 41,1  332,0 17,9  232,1  899,3 37,3 55,7
Energisektorene i alt 13,8 32,3 0,1 3,0 0,0 2,7 14,6
- Utvinning av olje og gass2 11,4 31,7 0,1 2,8 0,0 - 12,1
- Utvinning av kull 0,0 0,3 - 0,1 - - 0,0
- Oljeraffinering 2,1 0,1 0,0 0,1 - - 2,1
- Elektrisitetsforsyning3 0,3 0,1 0,0 0,1 - 2,7 0,4
Industri i alt 11,9 28,6 5,8 42,2  898,9 32,4 16,0
- Oljeboring 0,4 0,2 0,0 0,1 - - 0,4
- Treforedling 0,3 11,6 0,1 0,1 - - 0,6
- Produksjon av kjemiske råvarer 3,1 1,0 5,6 0,1 - - 4,9
- Mineralsk produksjon4 2,0 0,0 0,0 0,1 - - 2,0
- Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 2,8 0,0 0,0 0,7 - - 2,8
- Produksjon av andre metaller 2,3 0,0 0,0 0,7  898,9 32,4 3,9
- Produksjon av metallvarer, båter, skip og platformer 0,3 0,0 0,0 22,2 - 0,1 0,3
- Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,2 15,8 0,0 0,3 - - 0,5
- Produksjon av forbruksvarer 0,6 0,0 0,0 18,0 0,0 - 0,6
Andre næringer i alt 10,5  263,0 10,8  171,0 0,3 1,9 19,6
- Bygg og anlegg 0,7 0,1 0,1 2,0 - - 0,7
- Jordbruk og skogbruk 0,6 99,2 9,6 1,5 - - 5,6
- Fiske og fangst 1,4 0,1 0,0 11,0 0,0 - 1,4
- Landtransport, innenriks 3,2 0,2 0,2 10,9 0,0 - 3,3
- Sjøtransport, innenriks 1,5 0,1 0,0 5,4 0,0 - 1,5
- Lufttransport5 1,1 0,0 0,0 0,6 - - 1,1
- Annen privat tjenesteyting 1,7 0,4 0,3  130,9 0,3 1,9 2,0
- Offentlig kommunal virksomhet 0,2  162,8 0,5 5,5 0,0 - 3,8
- Offentlig statlig virksomhet 0,2 0,0 0,0 3,3 0,0 - 0,2
Private husholdninger 4,9 8,1 1,1 15,9 - 0,3 5,5
1  Fordeling på næring er usikker.
2  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
3  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
4  Inkluderer bergverk.
5  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1 000 m.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller