Statistisk sentralbyrå

Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk

2 Balanse
  Millionar kroner Endring i prosent
  2005 2006 2007 2008 20091 2010 2005-2010 2009-2010
Eigedelar 5 128 5 073 5 619 6 335 7 655 8 393 63,6 9,6
Anleggsmidlar 4 165 3 928 4 610 5 193 6 219 6 956 67,0 11,8
Omløpsmidlar  963 1 060 1 104 1 236 1 436 1 437 49,2 0,0
                 
Eigenkapital og gjeld 5 128 5 073 5 619 6 335 7 655 8 393 63,6 9,6
Eigenkapital 4 449 4 259 4 907 5 470 6 567 7 144 60,5 8,7
Langsiktig gjeld  262  274  306  395  432  530  102,2 22,6
Kortsiktig gjeld  417  453  498  583  656  719 72,4 9,6
1  Nye tal for 2009.

Standardtegn i tabeller