Statistisk sentralbyrå

Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk

1 Løyvingsrekneskap (Retta 25. juli 2011 kl. 10.35)
  Millionar kroner Endring i prosent
  2005 2006 2007 2008 2009 12010 2005-2010 2009-2010
Driftsrekneskap                
Inntekter 2 608 2 724 2 927 3 161 3 496 3 634 39,3 3,9
Brukarbetaling, sal-, avgifter og leieinntekter  179  190  212  235  259  289    
Sal av driftsmidlar/fast eigedom 1 1 1 1 0 0    
Refusjonar/overføringar frå andre  412  430  480  598  656  712    
Kalkulatoriske inntekter av kommunal tenesteyting 88 82 93  104  121  118    
Statlege tilskot  162  176  197  196  243  248    
Tilskot frå eigen kommune 1 697 1 787 1 871 1 942 2 125 2 183    
Tilskot frå fellesråd/sokneråd 21 8 13 16 13 17    
Andre tilskot, gåver 48 50 60 69 80 66    
                 
Utgifter 2 482 2 661 2 794 3 055 3 329 3 495 240,8 24,9
Løn og sosiale utgifter 1 549 1 664 1 747 1 905 2 085 2 175    
Kjøp av varer og tenester  646  687  716  777  840  893    
Refusjonar/overføringar /meirverdiavgift  135  160  165  186  206  232    
Kalkulatoriske utgiftar ved kommunal tenesteyting 88 82 93  104  121  118    
Tilskot og gåver til andre 64 68 73 83 77 77    
                 
Brutto driftsresultat  126 63  133  105  167  139 2 10,3 2-16,7
Netto finansinntekter/utgifter -15 -10 7 10 -14 -17    
Netto driftsresultat  111 53  140  112  153  122    
Netto avsetnad/bruk av fond/reserver 80 40 88 86  116 98    
Resultat 31 13 52 26 37  24    
                 
Investeringsrekneskap                
Brutto investeringar  269  291  416  551  645  685    
Refusjonar, tilskot og gåver og eigenfinansiering  198  247  382  483  565  533    
Bruk av lån 71 44 34 68 80  152    
1  Fleire av tala for 2010 er retta 25. juli 2011 kl. 10.35.
2  Talet er retta 25. juli 2011 kl. 10.35.

Standardtegn i tabeller