Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfřdte med innvandrerforeldre

2 Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2012
Kategori og statsborgerskap Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1 Innvandrere Utenlandsfødte5 Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  945 507  655 170  546 732  616 286  407 262
Født i Norge med to norskfødte foreldre2 - - - - 1 855
Innvandrere  546 732  546 732  546 732  546 732  367 107
Norskfødte med innvandrerforeldre3  108 438  108 438 - - 26 142
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 32 233 - - 32 233 3 892
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  220 783 - - - 7 793
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 37 321 - - 37 321  473
           
Norske statsborgere i alt  540 100  261 921  179 625  244 814 -
Innvandrere  179 625  179 625  179 625  179 625 -
Norskfødte med innvandrerforeldre4 82 296 82 296 - - -
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder4 28 341 - - 28 341 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  212 990 - - - -
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 36 848 - - 36 848 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  405 407  393 249  367 107  371 472  407 262
Født i Norge med to norskfødte foreldre2 - - - - 1 855
Innvandrere  367 107  367 107  367 107  367 107  367 107
Norskfødte med innvandrerforeldre3 26 142 26 142 - - 26 142
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder4 3 892 - - 3 892 3 892
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4 7 793 - - - 7 793
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5  473 - -  473  473
1  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre omfatter personer som har to utanlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  Dette er blant annet personer født i Norge med norskfødte foreldre som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge
3  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
4  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
5  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.

Standardtegn i tabeller