Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfřdte med innvandrerforeldre

2 Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2010
Innvandringskategori og statsborgerskap Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1 Innvandrere Utenlandsfødte5 Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  826 394  552 313  459 346  526 800  333 873
Uten innvandringsbakgrunn2 - - - - 1 567
Innvandrere  459 346  459 346  459 346  459 346  299 087
Norskfødte med innvandrerforeldre3 92 967 92 967 - - 20 649
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 30 766 - - 30 766 3 830
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  206 627 - - - 8 250
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 36 688 - - 36 688  490
           
Norske statsborgere i alt  494 088  232 577  160 258 - -
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Innvandrere  160 258  160 258  160 258  160 258 -
Norskfødte med innvandrerforeldre4 72 319 72 319 - - -
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 26 936 - - 26 936 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  198 377 - - - -
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 36 198 - - 36 198 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  332 307  319 737  299 088  303 408  333 874
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 567
Innvandrere  299 088  299 088  299 088  299 088  299 088
Norskfødte med innvandrerforeldre4 20 649 20 649 - - 20 649
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 3 830 - - 3 830 3 830
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4 8 250 - - - 8 250
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5  490 - -  490  490
1  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre omfatter personer som har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  Dette er blant annet norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge.
3  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
4  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
5  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. For mer informasjon om adopterte viser vi til tidligere publiseringa av innvandrarbefolkninga med tall per 1. januar 2002.

Standardtegn i tabeller