Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfřdte med innvandrerforeldre

2 Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2009
Innvandringskategori og statsborgerskap Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1 Innvandrere Utenlandsfødte5 Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  774 044  508 199  422 595  488 753  302 977
Uten innvandringsbakgrunn2 - - - - 1 587
Innvandrere  422 595  422 595  422 595  422 595  270 806
Norskfødte med innvandrerforeldre3 85 604 85 604 - - 17 801
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 29 882 - - 29 882 3 797
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  199 687 - - - 8 488
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 36 276 - - 36 276  498
           
Norske statsborgere i alt  472 654  219 592  151 789 - -
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Innvandrere  151 789  151 789  151 789  151 789 -
Norskfødte med innvandrerforeldre4 67 803 67 803 - - -
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 26 085 - - 26 085 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  191 199 - - - -
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 35 778 - - 35 778 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  302 977  288 607  270 806  275 101  302 977
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 587
Innvandrere  270 806  270 806  270 806  270 806  270 806
Norskfødte med innvandrerforeldre4 17 801 17 801 - - 17 801
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder4 3 797 - - 3 797 3 797
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4 8 488 - - - 8 488
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5  498 - -  498  498
1  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre omfatter personer som har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  Dette er blant annet norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge
3  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
4  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
5  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. For mer informasjon om adopterte viser vi til den tidligere publiseringa av innvandrarbefolkninga med tall per 1.1.2002.

Standardtegn i tabeller