Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

2 Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2008
Statsborgerskap
Innvandringskategori
Personer med
innvandringsbakgrunn
Innvandrerbefolkningen1 Førstegenerasjons-
innvandrere
uten norsk
bakgrunn2
Utenlandsfødte6 Utenlandske
statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  716 967  459 614  380 644  445 360  266 260
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 642
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  380 644  380 644  380 644  380 644  236 379
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 78 970 78 970 - - 15 212
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder5 28 968 - - 28 968 3 791
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  192 637 - - - 8 716
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 35 748 - - 35 748  520
           
Norske statsborgere i alt  452 349  208 023  144 265  204 670 -
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  144 265  144 265  144 265  144 265 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 63 758 63 758 - - -
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 25 177 - - 25 177 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  183 921 - - - -
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 35 228 - - 35 228 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  264 618  251 591  236 379  240 690  266 260
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 642
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  236 379  236 379  236 379  236 379  236 379
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 15 212 15 212 - - 15 212
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder5 3 791 - - 3 791 3 791
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5 8 716 - - - 8 716
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6  520 - -  520  520
1  Innvandrerbefolkningen omfatter personer som har to utanlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  'uten norsk bakgrunn' er en forenkling av 'uten norskfødte foreldre eller besteforeldre født i Norge' .
3  Dette er blant annet norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge
4  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
5  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
6  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. For mer informasjon om adopterte viser vi til tidligere publiseringa av innvandrarbefolkninga med tall per 1.1.2002

Standardtegn i tabeller