Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

2   Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2007
Statsborgerskap. Innvandringskategori Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrerbefolkningen1 Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn2 Utenlandsfødte6 Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  664 749  415 318  341 830  405 109  238 305
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 691
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  341 830  341 830  341 830  341 830  208 847
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 73 488 73 488 - - 14 331
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder5 28 092 - - 28 092 3 818
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  186 152 - - - 9 097
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 35 187 - - 35 187  521
           
Norske statsborgere i alt  428 135  192 140  132 983  191 923 -
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  132 983  132 983  132 983  132 983 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 59 157 59 157 - - -
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 24 274 - - 24 274 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  177 055 - - - -
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 34 666 - - 34 666 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  236 614  223 178  208 847  213 186  238 305
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 691
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  208 847  208 847  208 847  208 847  208 847
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 14 331 14 331 - - 14 331
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder5 3 818 - - 3 818 3 818
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5 9 097 - - - 9 097
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6  521 - -  521  521
1  Innvandrerbefolkningen omfatter personer som har to utanlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  "Uten norsk bakgrunn" er en forenkling av "uten norskfødte foreldre eller besteforeldre født i Norge".
3  Dette er blant annet norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge.
4  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
5  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
6  Kategorien inneholder også "utenlandsadopterte". For mer informasjon om adopterte viser vi til tidligere publiseringa av innvandrarbefolkninga med tall per 1.1.2002

Standardtegn i tabeller