Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

2   Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2006
Statsborgerskap Innvandringskategori Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrer-
befolkningen1
Første-
generasjons-
innvandrere uten norsk bakgrunn2
Utenlands-
fødte6
Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  628 659  386 699  318 514     380 367  222 277
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 733
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  318 514  318 514  318 514  318 514  193 461
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 68 185 68 185 - - 13 100
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 27 295 - - 27 295 3 769
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  180 107 - - - 9 674
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 34 558 - - 34 558  540
           
Norske statsborgere i alt  408 115  180 138  125 053  182 597 -
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  125 053  125 053  125 053  125 053 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 55 085 55 085 - - -
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 23 526 - - 23 526 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  170 433 - - - -
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 34 018 - - 34 018 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  220 544  206 561  193 461  197 770  220 544
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 733
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  193 461  193 461  193 461  193 461  193 461
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 13 100 13 100 - - 13 100
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 3 769 - - 3 769 3 769
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5 9 674 - - - 9 674
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6  540 - -  540  540
1  Innvandrerbefolkningen omfatter personer som har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  'Uten norsk bakgrunn' er en forenkling av 'uten norskfødte foreldre eller besteforeldre født i Norge' .
3  Dette er blant annet norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandets statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge.
4  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
5  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
6  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. For mer informasjon om adopterte viser vi til tidligere publisering av innvandrerbefolkningen med tall per 1. januar 2002.

Standardtegn i tabeller