Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

1   Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2005
Statsborgerskap Innvandringskategori Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrer-
befolkningen1
Første-
generasjons-
innvandrere uten norsk bakgrunn2
Utenlandsfødte6 Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  598 820  364 981  301 045  361 143  213 303
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 712
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  301 045  301 045  301 045  301 045  184 753
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 63 936 63 936 - - 13 079
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 26 468 - - 26 468 3 728
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  173 741 - - - 9 468
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 33 630 - - 33 630  563
           
Norske statsborgere i alt  387 229  167 149  116 292  172 099 -
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  116 292  116 292  116 292  116 292 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 50 857 50 857 - - -
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 22 740 - - 22 740 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5  164 273 - - - -
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6 33 067 - - 33 067 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  211 591  197 832  184 753  189 044  211 591
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 712
Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn  184 753  184 753  184 753  184 753  184 753
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre4 13 079 13 079 - - 13 079
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder5 3 728 - - 3 728 3 728
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5 9 468 - - - 9 468
Født i utlandet og har norskfødte foreldre6  563 - -  563  563
1  Innvandrerbefolkningen omfatter personer som har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  'Uten norsk bakgrunn' er en forenkling av 'uten norskfødte foreldre eller besteforeldre født i Norge' .
3  Dette er blant annet norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandets statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge.
4  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
5  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
6  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. For mer informasjon om adopterte viser vi til tidligere publisering av innvandrerbefolkningen med tall per 1. januar 2002.

Standardtegn i tabeller