Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

2   Folkemengd 1. januar 2003 og 2004 og endringene i 2003, etter innvandringskategori
Innvandringskategori Folkemengd 1.1.2003 Folkemengd 1.1.2004 Folketilvekst Folketilvekst
i prosent
I alt 4 552 252 4 577 457 25 205 0,6
Utan innvandringsbakgrunn 4 000 885 4 002 848 1 963 0,0
         
Med innvandringsbakgrunn i alt  551 367  574 609 23 242 4,2
Førstegenerasjonsinnvandrar utan norsk bakgrunn  277 262  289 104 11 842 4,3
Personar fødd i Noreg av to utanlandsfødde foreldre 55 531 59 836 4 305 7,8
Utanlandsfødde med ein norsk forelder 24 927 25 729  802 3,2
Norskfødde med ein utenlandsfødd forelder  161 981  167 493 5 512 3,4
Fødd i utlandet og har norskfødde foreldre1 31 666 32 447  781 2,5
         
Innvandrarbefolkninga2  332 793  348 940 16 147 4,9
         
Utanfor innvandrarbefolkninga 4 219 459 4 228 517 9 058 0,2
1  Kategorien inneheld også 'utanlandsadopterte'. For meir informasjon om adopterte syner vi til førre publiseringa av innvandrarbefolkninga med tal per 1.1.2002.
2  Summen av kategoriane 'Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn' og 'Personar fødd i Noreg av to utanlandsfødde foreldre'.

Standardtegn i tabeller