Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

1   Fem ulike avgrensningar av personar med innvandringsbakgrunn/utanlandsk bakgrunn, etter statsborgarskap og innvandringskategori. 1. januar 2004
Statsborgarskap. Innvandringskategori Personar med innvandringsbakgrunn Innvandrarbefolkninga1 Førstegenerasjons-
innvandrarar utan norsk bakgrunn2
Utanlandsfødde6 Utanlandske statsborgarar
Norske og utanlandske statsborgarar i alt  574 609  348 940  289 104  347 280  204 731
Utan innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 666
Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn  289 104  289 104  289 104  289 104  177 051
Personar fødd i Noreg med to utenlandsfødde foreldre4 59 836 59 836 - - 12 225
Utanlandsfødde med ein norskfødd forelder5 25 729 - - 25 729 3 772
Norskfødde med ein utanlandsfødd forelder5  167 493 - - - 9 470
Fødd i utlandet og har norskfødde foreldre6 32 447 - - 32 447  547
           
Norske statsborgarar i alt  371 544  159 664  112 053  165 910 -
Utan innvandringsbakgrunn3 - - - - -
Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn  112 053  112 053  112 053  112 053 -
Personar fødd i Noreg av to utenlandsfødde foreldre4 47 611 47 611 - - -
Utanlandsfødde med ein norskfødd forelder5 21 957 - - 21 957 -
Norskfødde med ein utanlandsfødt forelder5  158 023 - - - -
Fødd i utlandet og har to norskfødde foreldre6 31 900 - - 31 900 -
           
Utanlandske statsborgarar i alt  203 065  189 276  177 051  181 370  204 731
Utan innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 666
Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn  177 051  177 051  177 051  177 051  177 051
Personar fødd i Noreg av to utenlandsfødde foreldre4 12 225 12 225 - - 12 225
Utanlandsfødde med ein norskfødd forelder5 3 772 - - 3 772 3 772
Norskfødde med ein utanlandsfødd forelder5 9 470 - - - 9 470
Fødd i utlandet av norskfødde foreldre6  547 - -  547  547
1  Innvandrarbefolkninga omfattar personar som har to utanlandsfødde foreldre og fire utanlandsfødde besteforeldre, eller meir presist: Personar som verken har foreldre eller besteforeldre som er fødd i Noreg.
2  'Utan norsk bakgrunn' er ei forenkling av 'utan norskfødde foreldre eller besteforeldre fødd i Noreg' .
3  Dette er mellom anna norskfødte (med norskfødde foreldre) som har busett seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgarskap, og som seinare har vendt tilbake til Noreg.
4  Norskfødde med to utanlandsfødde foreldre/uten norskfødde foreldre eller besteforeldre.
5  Omfattar også ein del personar med to utanlandsfødde foreldre, men med minst ein norskfødd besteforelder.
6  Kategorien inneholder også 'utanlandsadopterte'. For meir informasjon om adopterte syner vi til førre publiseringa av innvandrarbefolkninga med tal per 1.1.2002

Standardtegn i tabeller