Statistisk sentralbyrå


8   Hovudpostar frå formuesrekneskapet for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus. Gjennomsnitt for alle i faste prisar (1998-kroner). 1993 og 1998
Formuesrekneskap Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
1993 1998 1993 1998 1993 1998
Realkapital i alt 103 519 125 215 102 608 113 971 218 382 247 672
Faste eigedomar, anlegg, skog mm. 92 355 109 349 84 860 91 971 189 069 205 923
Av dette:            
Likningsverdi av eigen sjølveigarbustad 57 745 70 134 51 973 55 813 126 165 136 010
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring 1 494 1 462 3 395 3 424 6 774 8 451
Innbu og lausøyre 9 669 14 404 14 353 18 576 22 539 33 298
             
Brutto finanskapital i alt 211 360 259 097 104 020 114 736 241 419 282 539
Bankinnskot 171 840 185 376 82 969 78 813 183 740 177 524
Andre fordringar og annan formue 39 519 73 721 21 050 35 923 57 679 105 016
             
Bruttoformue 314 879 384 312 206 628 228 707 459 801 530 211
- Gjeld 37 203 41 405 95 577 122 871 123 180 143 408
Nettoformue 277 676 342 907 111 050 105 836 336 622 386 803
             
Talet på folketrygdpensjonistar 610 352 612 040 229 155 252 968 32 949 28 569
Kilde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998.

Standardtegn i tabeller