Statistisk sentralbyrå


6   Hovudpostar frå sjølvmeldinga for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus og kjønn. Gjennomsnitt for alle i faste prisar (1998-kroner). 1993 og 1998
Sjølvmeldingsrekneskap Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
1993 1998 1993 1998 1993 1998
Menn            
Bruttoinntekt 157 961 178 631 146 401 163 774 206 611 233 032
Løn 5 764 6 354 13 404 19 740 91 235 121 787
Pensjonsinntekter i alt 120 762 143 101 115 468 125 722 55 647 56 519
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 93 140 109 397 104 738 113 846 37 919 35 760
Tenestepensjon o.l. 27 624 33 703 10 730 11 876 17 727 20 758
Næringsinntekt (medr. sjuke- pengar i næringsverksemd) 4 715 4 951 5 249 5 619 31 349 29 753
Kapitalinntekter i alt 26 718 24 225 12 280 12 693 28 381 24 973
Av dette            
Renter av bankinnskot 16 005 9 899 7 110 4 179 12 806 7 123
Aksjeutbyte 3 237 4 378 1 439 1 963 877 2 038
Vinst ved sal av aksjar 728 1 673 230 704 181 1 011
Andre kapitalinntekter 6 747 8 275 3 500 5 846 14 517 14 802
             
Frådrag i alt 32 813 33 428 40 770 41 113 60 455 54 945
Minstefrådrag 22 456 25 811 23 590 26 282 24 659 28 067
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 2 242 2 032 1 297 1 434 3 740 3 728
Renter av gjeld 4 379 3 679 11 862 10 075 22 789 15 205
Andre frådrag 3 736 1 905 4 022 3 321 9 268 7 945
             
Almenn inntekt 125 153 145 203 105 644 122 661 146 170 178 087
-Særfrådrag 15 893 11 800 19 214 16 762 1 219 839
             
Talet på folketrygdpensjonistar 246 877 248 816 100 621 108 161 1 658 2 202
             
Kvinner            
Bruttoinntekt 97 874 112 860 105 532 124 968 196 129 220 091
Løn 2 088 2 308 14 954 21 548 83 121 101 185
Pensjonsinntekter i alt 82 304 98 672 83 085 94 863 78 535 85 684
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 68 086 81 549 73 387 82 854 57 282 61 046
Tenestepensjon o.l. 14 219 17 123 9 696 12 009 21 253 24 638
Næringsinntekt (medr. sjuke- pengar i næringsverksemd) 720 910 940 1 161 5 670 6 046
Kapitalinntekter i alt 12 760 10 970 6 553 7 396 28 803 27 176
Av dette            
Renter av bankinnskot 9 521 6 340 4 836 2 961 13 802 8 190
Aksjeutbyte 775 1 026 500 671 4 078 4 430
Vinst ved sal av aksjar 568 501 49 274 444 2 013
Andre kapitalinntekter 1 896 3 104 1 169 3 489 10 480 12 542
             
Frådrag i alt 19 658 21 679 26 872 29 222 45 749 44 623
Minstefrådrag 16 162 19 355 18 635 22 229 25 998 28 993
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 307 450 295 364 1 614 1 867
Renter av gjeld 1 255 1 513 5 491 5 313 11 339 8 767
Andre frådrag 1 933 361 2 453 1 315 6 799 4 997
             
Almenn inntekt 78 217 91 181 78 664 95 746 150 385 175 468
-Særfrådrag 16 455 12 012 17 773 15 684 738 496
             
Talet på folketrygdpensjonistar 363 475 363 224 128 534 144 807 31 291 26 367
Kjelde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998.            

Standardtegn i tabeller