Statistisk sentralbyrå


5   Hovudpostar frå sjølvmeldinga for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus . Prosentdel med beløp på postane. 1993 og 1998
Sjølvmeldingsrekneskap Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
1993 1998 1993 1998 1993 1998
Bruttoinntekt 99,3 100,0 99,5 100,0 99,8 100,0
Løn 11,5 10,1 30,5 35,6 69,5 72,3
Pensjonsinntekter i alt 99,2 100,0 99,1 99,5 98,0 96,9
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 99,2 99,9 99,0 99,3 97,3 96,0
Tenestepensjon mv 52,2 58,2 35,4 39,4 55,7 56,4
Næringsinntekt (medr. sjukepengar i næringsverksemd) 4,0 3,7 4,9 4,8 8,3 8,2
Kapitalinntekter i alt 94,7 97,1 90,9 96,3 98,4 99,5
Av dette            
Renter av bankinnskot 93,2 96,3 85,6 94,9 94,8 99,0
Aksjeutbyte 9,4 10,6 5,3 6,0 12,2 13,2
Vinst ved sal av aksjar 1,1 2,6 0,8 2,1 1,7 4,1
Andre kapitalinntekter 52,4 56,3 53,9 53,5 87,2 87,2
             
Frådrag 99,3 100,0 99,5 99,9 99,8 99,9
Minstefrådrag 99,2 100,0 99,5 99,8 99,7 99,7
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 1,6 1,4 1,9 2,0 3,3 3,4
Renter av gjeld 23,0 32,4 52,2 63,2 63,1 71,1
Andre frådrag 20,3 17,2 29,5 25,2 61,9 60,8
             
Allmenn inntekt 99,3 100,0 99,5 100,0 99,8 100,0
- Særfrådrag 99,2 99,9 96,0 97,9 7,8 5,2
             
Talet på folketrygdpensjonistar 610 352 612 040 229 155 252 968 32 949 28 569

Standardtegn i tabeller