Statistisk sentralbyrå


3   Hovudpostar frå sjølvmeldinga for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus og for alle busette personar 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status. Gjennomsnitt for alle i faste prisar (1998-kroner). 1993 og 1998
Sjølvmeldingsrekneskap Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
1993 1998 1993 1998 1993 1998
Bruttoinntekt 122 177 139 598 123 478 141 560 196 656 221 089
Løn 3 575 3 953 14 274 20 775 83 530 102 773
Pensjonsinntekter i alt 97 861 116 734 97 304 108 057 77 383 83 436
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 78 221 92 870 87 153 96 105 56 308 59 097
Tenestepensjon o.l. 19 640 23 863 10 150 11 952 21 075 24 339
Næringsinntekt (medr. sjukepengar i næringsverksemd) 2 336 2 553 2 833 3 067 6 961 7 873
Kapitalinntekter i alt 18 406 16 359 9 067 9 661 28 782 27 006
Av dette            
Renter av bankinnskot 12 143 7 787 5 834 3 482 13 752 8 108
Aksjeutbyte 1 772 2 389 913 1 224 3 917 4 246
Vinst ved sal av aksjar 632 977 128 458 430 1 936
Andre kapitalinntekter 3 859 5 206 2 193 4 497 10 683 12 716
             
Frådrag i alt 24 979 26 455 32 975 34 306 46 489 45 419
Minstefrådrag 18 709 21 979 20 810 23 962 25 930 28 921
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 1 089 1 093 735 822 1 721 2 011
Renter av gjeld 2 519 2 394 8 288 7 350 11 915 9 263
Andre frådrag 2 662 989 3 141 2 173 6 923 5 224
             
Almenn inntekt 97 202 113 143 90 511 107 254 150 173 175 670
- Særfrådrag 16 227 11 926 18 405 16 145 763 523
             
Talet på folketrygdpensjonistar 610 352 612 040 229 155 252 968 32 949 28 569
  Alle Sjølvstendig næringsdrivande Tilsette
  1993 1998 1993 1998 1993 1998
Bruttoinntekt 173 656 206 849 311 125 359 609 238 252 273 918
Løn 116 427 141 903 18 551 22 795 218 610 250 806
Pensjonsinntekter i alt 28 875 33 719 5 384 5 757 2 693 3 282
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 23 246 26 542 4 259 4 239 1 791 2 107
Tenestepensjon o.l. 5 629 7 177 1 125 1 518 902 1 175
Næringsinntekt (medr. sjukepengar i næringsverksemd) 13 751 14 342 251 130 290 721 2 146 2 307
Kapitalinntekter i alt 14 604 16 885 36 059 40 336 14 804 17 523
Av dette            
Renter av bankinnskot 5 688 3 714 12 023 7 559 4 172 2 765
Aksjeutbyte 3 319 5 133 7 589 12 171 4 656 6 644
Vinst ved sal av aksjar 703 1 796 2 113 4 226 787 2 288
Andre kapitalinntekter 4 894 6 242 14 334 16 379 5 189 5 826
             
Frådrag i alt 48 404 46 698 98 981 74 325 68 104 62 948
Minstefrådrag 20 918 24 198 4 702 5 614 28 766 31 336
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 2 061 1 547 21 986 15 663 1 445 936
Renter av gjeld 16 467 12 482 54 224 35 245 24 095 17 625
Andre frådrag 8 958 8 471 18 069 17 802 13 798 13 050
             
Almenn inntekt 125 260 160 151 212 178 285 286 170 160 210 970
- Særfrådrag 4 659 3 633 961 657 639 462
             
Talet på personar 17 år og over 3 380 631 3 457 576 163 995 149 710 1 725 884 1 875 890
Kilde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998.

Standardtegn i tabeller