Statistisk sentralbyrå


2   Hovudpostar frå sjølvmeldinga for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus og særtilleggsfaktor1. Gjennomsnitt for alle i faste prisar (1998-kroner). 1997 og 1998
Sjølvmeldingsrekneskap Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
1997 1998 1997 1998 1997 1998
Minstepensjonistar            
Bruttoinntekt 77 260 88 801 74 884 86 458 149 870 173 710
Løn 877 1 020 6 988 9 297 61 185 85 435
Pensjonsinntekter i alt 69 672 78 811 62 815 70 954 61 001 58 555
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 63 072 71 486 59 741 67 168 47 094 46 501
Tenestepensjon mv 6 600 7 324 3 074 3 787 13 908 12 054
Næringsinntekt (medr. sjuke- pengar i næringsverksemd) 666 829 1 064 1 346 13 789 13 655
Kapitalinntekter i alt 6 045 8 141 4 017 4 861 13 895 16 065
Av dette            
Renter av bankinnskot 3 444 5 192 1 315 1 908 3 674 5 085
Aksjeutbyte 415 518 161 270 1 194 1 016
Vinst ved sal av aksjar 383 302 164 134 689 354
Andre kapitalinntekter 1 803 2 130 2 377 2 548 8 337 9 610
             
Frådrag 15 123 17 390 17 836 20 780 35 319 40 198
Minstefrådrag 14 071 15 898 14 117 16 161 22 518 25 105
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 238 424 293 311 1 985 1 523
Renter av gjeld 686 869 2 708 3 404 7 585 9 202
Andre frådrag 128 199 719 903 3 232 4 368
             
Allmenn inntekt 62 136 71 411 57 048 65 678 114 551 133 512
- Særfrådrag 14 508 11 365 15 854 15 847 609 538
             
Talet på minstepensjonistar 222 775 245 631 50 019 59 158 3 586 5 632
             
Ikkje minstepensjonistar            
             
Bruttoinntekt 161 654 173 652 148 205 158 380 217 146 232 722
Løn 5 333 5 919 21 318 24 278 99 998 107 030
Pensjonsinntekter i alt 132 599 142 156 113 437 119 383 84 579 89 546
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 100 574 107 205 100 049 104 938 59 244 62 190
Tenestepensjon mv 32 026 34 951 13 388 14 445 25 334 27 355
Næringsinntekt (medr. sjuke- pengar i næringsverksemd) 3 676 3 708 3 334 3 592 6 156 6 454
Kapitalinntekter i alt 20 045 21 868 10 117 11 126 26 413 29 693
Av dette            
Renter av bankinnskot 6 984 9 526 2 898 3 962 6 682 8 850
Aksjeutbyte 3 082 3 643 1 166 1 515 3 397 5 039
Vinst ved sal av aksjar 3 065 1 430 1 424 557 3 200 2 324
Andre kapitalinntekter 6 914 7 269 4 629 5 092 13 135 13 479
             
Frådrag 29 813 32 532 35 221 38 435 43 717 46 700
Minstefrådrag 24 603 26 056 25 006 26 343 28 752 29 858
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 1 573 1 542 971 977 2 365 2 130
Renter av gjeld 2 844 3 416 7 076 8 554 7 804 9 278
Andre frådrag 793 1 518 2 169 2 561 4 797 5 434
             
Allmenn inntekt 131 842 141 119 112 984 119 945 173 429 186 022
- Særfrådrag 15 298 12 301 16 526 16 236 515 519
             
Talet på tilleggspensjonistar 389 002 366 409 192 020 193 810 25 689 22 937
1  Pensjonistar som tek imot særtillegg, er minstepensjonistar.
Kilde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998.

Standardtegn i tabeller