Statistisk sentralbyrå


1   Hovudpostar frå sjølvmeldinga for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus og for alle busette personar 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status. Gjennomsnitt for alle i faste prisar (1998-kroner). 1997 og 1998
Sjølvmeldingsrekneskap Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
1997 1998 1997 1998 1997 1998
Bruttoinntekt 130 922 139 598 133 053 141 560 208 906 221 089
Løn 3 711 3 953 18 357 20 775 95 243 102 773
Pensjonsinntekter i alt 109 684 116 734 102 974 108 057 81 691 83 436
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 86 917 92 870 91 719 96 105 57 757 59 097
Tenestepensjon o.l. 22 767 23 863 11 256 11 952 23 935 24 339
Næringsinntekt (medr. sjuke- pengar i næringsverksemd) 2 580 2 553 2 865 3 067 7 091 7 873
Kapitalinntekter i alt 14 946 16 359 8 757 9 661 24 880 27 006
Av dette            
Renteinntekter 5 695 7 787 2 571 3 482 6 313 8 108
Aksjeutbyte 2 110 2 389 958 1 224 3 127 4 246
Vinst ved sal av aksjar 2 089 977 1 164 458 2 893 1 936
Andre kapitalinntekter 5 052 5 206 4 164 4 497 12 547 12 716
             
Frådrag i alt 24 464 26 455 31 629 34 306 42 688 45 419
Minstefrådrag 20 768 21 979 22 756 23 962 27 988 28 921
Underskot i næring, medr. tidlegare års underskot 1 087 1 093 831 822 2 318 2 011
Renter av gjeld 1 506 2 394 5 595 7 350 7 095 9 263
Andre frådrag 1 103 989 2 447 2 173 5 287 5 224
             
Allmenn inntekt 106 458 113 143 101 424 107 254 166 218 175 670
- Særfrådrag 15 010 11 926 16 387 16 145 527 523
             
Talet på folketrygdpensjonistar 611 777 612 040 242 039 252 968 29 275 28 569
  Alle Sjølvstendig næringsdrivande Tilsette
  1997 1998 1997 1998 1997 1998
Bruttoinntekt 195 390 206 849 343 051 359 609 260 188 273 918
Løn 133 820 141 903 21 383 22 795 238 075 250 806
Pensjonsinntekter i alt 31 474 33 719 5 427 5 757 2 955 3 282
Av dette            
Ytingar frå folketrygda 24 842 26 542 4 015 4 239 1 924 2 107
Tenestepensjon o.l. 6 633 7 177 1 412 1 518 1 031 1 175
Næringsinntekt (medr. sjuke- pengar i næringsverksemd) 14 026 14 342 276 293 290 721 2 206 2 307
Kapitalinntekter i alt 16 069 16 885 39 948 40 336 16 953 17 523
Av dette            
Renteinntekter 2 686 3 714 5 484 7 559 1 971 2 765
Aksjeutbyte 3 831 5 133 8 698 12 171 5 058 6 644
Vinst ved sal av aksjar 3 448 1 796 10 438 4 226 4 152 2 288
Andre kapitalinntekter 6 104 6 242 15 328 16 379 5 772 5 826
             
Frådrag i alt 43 016 46 698 65 317 74 325 58 497 62 948
Minstefrådrag 23 195 24 198 5 281 5 614 30 476 31 336
Underskot i næring, medr.            
tidlegare års underskot 1 581 1 547 16 060 15 663 974 936
Renter av gjeld 9 973 12 482 30 117 35 245 14 142 17 625
Andre frådrag 8 267 8 471 13 858 17 802 12 904 13 050
             
Allmenn inntekt 152 372 160 151 277 735 285 286 201 689 210 970
- Særfrådrag 4 158 3 633 723 657 459 462
             
Talet på personar 17 år og over 3 437 931 3 457 576 153 863 149 710 1 858 233 1 875 890
Kilde: Statistisk sentralbyrå sjølvmeldingsstatistikk 1998.

Standardtegn i tabeller