Statistisk sentralbyrå

Innovasjoner i norsk næringsliv

5   Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning, etter næring og sysselsettingsgruppe. 2003
Næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe Alle enheter Enheter med produktinnovasjon
Foretak totaltl Omsetning Nye eller vesentlig forbedrede produkter Nye eller vesentlig forbedrede produkter for markedet Foretak med produktinnovasjon Omsetning Nye eller vesentlig forbedrede produkter Nye eller vesentlig forbedrede produkter for markedet
  Antall Mill. kr Prosent Prosent Antall Mill. kr Prosent Prosent
10, 13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERK 3 789  445 866 10,3 4,5 1 174  218 851 21,0 8,8
                 
10-19 sysselsatte 1 696 29 065 7,0 3,8  404 7 178 28,4 12,8
20-49 sysselsatte 1 209 58 658 6,3 3,1  388 15 124 24,5 11,6
50-99 sysselsatte  453 52 660 10,4 3,1  178 21 398 25,6 7,6
100-199 sysselsatte  233 57 950 10,1 5,6 92 22 806 25,7 13,4
209-499 sysselsatte  127 92 445 8,8 5,7 70 49 891 16,2 10,5
Over 500 sysselsatte 71  155 089 13,5 4,6 41  102 454 20,4 6,5
                 
10,13-14 Bergverksdrift 74 5 878 0,2 0,0 6  386 2,6 0,6
15-16 Nærings- og nytelsesmiddelindustri  740  124 351 9,2 5,7  201 61 980 18,4 11,3
17 Prod. av tekstiler og utstyr 90 3 326 8,2 2,4 37 2 078 13,1 3,8
18 Prod. av klær. Beredning og farging 26 1 180 25,3 3,3 15  821 36,4 4,8
19 Prod. av reiseeffekter. Beredning av lær 8  391 13,4 2,8 5  374 14,0 2,9
20 Prod. av trelast og varer av tre  306 16 151 3,6 1,8 66 5 567 10,6 5,0
21 Prod. av papirmasse og papir 48 18 300 7,7 0,5 16 11 906 11,9 0,8
22 Forlagsvirksomhet og grafisk produksjon  446 28 603 2,1 1,4 73 4 656 12,8 8,4
24 Prod. av kjemikalier og kjemiske produkter 85 39 781 6,8 2,6 41 25 793 10,4 3,9
25 Prod. av gummi- og plastprodukter  124 5 775 6,6 2,9 58 2 818 13,5 4,7
26 Prod. av ikke-metallholdige mineralprod.  134 13 481 3,9 2,3 40 6 370 8,4 4,6
27 Prod. av metaller 60 41 554 9,7 1,9 16 18 034 22,3 4,4
28 Prod. av metallvarer  468 17 136 7,4 3,3  139 6 489 19,6 6,5
29 Prod. av maskiner og utstyr  374 31 511 15,3 9,5  167 20 294 23,7 14,0
30 Prod. av kontor- og datamaskiner 5  993 11,4 0,9 2  865 13,1 1,1
31 Prod. av andre elektriske maskiner og app. 95 8 277 24,5 19,1 46 5 261 38,6 29,8
32 Prod. av kommunikasjonsutstyr. 52 13 733 35,7 7,4 31 11 628 42,2 8,7
33 Prod. av medisinske instr. og måleutstyr 91 14 185 40,1 6,0 52 12 844 44,3 6,7
34 Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og deler 62 6 043 17,3 11,1 19 2 139 48,9 15,5
35 Prod. av andre transportmidler  280 44 680 6,0 4,3 68 13 346 20,2 12,8
36 Annen industriprod. (inkl. møbelindustri)  193 9 459 12,6 3,6 68 4 917 24,3 6,8
37 Gjenvinning 28 1 080 3,9 3,2 8  286 14,7 12,0
                 
50-74 SUM TJENESTEYTING                
72 Databehandlingsvirksomhet  520 33 619 14,7 9,4  283 13 426 36,8 22,1
74 Teknisk testing og konsulentvirksomhet  594 33 408 13,4 4,4  139 15 658 28,7 9,3

Standardtegn i tabeller