Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

2 Registrerte inntekter for hushald1, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle. 2011
  Alle hushald Aleinebuande under 30 år2 Aleinebuande 30-44 år Aleinebuande 45-66 år Aleinebuande 67 år og eldre Par3 utan barn, eldste person under 30 år Par3 utan barn, eldste person 30-44 år Par3 utan barn, eldste person 45-66 år Par3 utan barn, eldste person 67 år og over Par3 med barn, yngste barn 0-5 år Par3 med barn, yngste barn 6-17 år Par3 med barn, yngste barn 18 år og eldre Mor/far med barn, yngste barn 0-5 år Mor/far med barn, yngste barn 6-17 år Mor/far med barn, yngste barn 18 år og eldre
Yrkesinntekter  469 300  244 700  337 000  270 800 14 800  582 700  761 900  678 800  102 300  745 200  956 200  947 900  176 800  366 800  448 200
Lønnsinntekter  436 700  237 700  318 900  251 100 12 500  567 700  725 800  626 100 88 100  695 900  884 600  871 400  170 300  349 000  418 300
Netto næringsinntekter 32 600 7 000 18 100 19 600 2 300 15 000 36 100 52 700 14 300 49 300 71 600 76 500 6 500 17 900 29 900
                               
Kapitalinntekter 31 600 4 100 9 000 20 800 21 700 9 000 21 100 59 400 49 400 30 900 52 500 64 400 6 900 14 700 24 200
Renteinntekter 9 900 1 900 3 000 7 600 12 300 4 700 6 200 16 300 23 500 6 500 9 700 16 200 2 200 4 400 10 100
Aksjeutbytte 14 300 1 300 4 100 8 700 5 000 2 200 10 100 26 700 14 700 17 500 32 200 31 700 3 100 7 000 9 400
Realisasjonsvinster 8 000  700 2 700 5 400 4 600 1 600 4 700 17 000 12 400 7 700 11 700 17 000 1 800 3 700 6 000
Realisasjonstap 4 700  500 2 300 3 800 2 300 1 100 3 600 8 700 7 300 4 900 7 200 8 600 1 100 2 400 4 200
Andre kapitalinntekter 4 100  600 1 500 2 900 2 100 1 600 3 600 8 000 6 100 4 200 6 200 8 100 1 000 1 900 2 900
                               
Overføringar  171 300 35 000 59 000  119 700  253 900 43 000 62 500  189 100  476 400  156 800  112 700  188 900  190 900  129 500  177 200
Skattepliktige overføringar  154 800 25 000 50 300  113 000  250 400 29 100 55 800  186 100  474 200  119 100 78 900  177 900  114 600 73 900  161 100
Pensjonar frå folketrygda 98 100 13 900 32 000 74 900  194 900 10 900 27 100 99 000  354 200 20 700 41 200  111 700 72 500 45 600  112 600
Alderspensjonar 55 700 0 0 2 900  192 000 0 0 11 500  329 500  100 1 200 36 500 0  300 41 600
Uføreytingar4 24 300 4 500 14 600 53 400 2 500 1 300 7 400 66 900 22 900 3 300 13 100 44 200 3 800 11 400 37 700
Arbeidsavklaringspenger5 15 700 9 200 17 100 14 900  100 9 500 19 500 19 900 1 600 15 400 26 000 30 300 17 300 25 200 28 200
Tenestepensjonar mv. 23 100  300  600 14 800 53 200  200  600 34 000 99 100 1 200 5 600 22 500  900 4 200 19 100
Avtalefesta pensjon 5 200 0 0 6 100 1 200 0 0 22 900 15 600 0  300 6 800 0  100 2 200
Avtalefesta pensjon offentlig sektor6 5 100 0 0 5 900 1 200 0 0 22 100 15 500 0  300 6 600 0  100 2 200
Avtalefesta pensjon privat sektor  100 0 0  200 0 0 0  800  100 0 0  300 0 0  100
Dagpengar ved arbeidsløyse 4 800 3 800 6 300 3 900  100 5 600 8 300 4 600  800 8 400 5 800 7 700 5 100 4 000 7 200
Sjukepengar7 15 500 4 700 9 400 12 500  300 10 700 17 400 25 600 3 400 28 200 24 600 28 100 14 300 17 900 18 300
Andre skattepliktige overføringar8 8 300 2 400 2 100  900  700 1 700 2 300  800 1 100 60 600 1 400 1 300 21 800 2 000 1 700
                               
Skattefrie overføringar 16 500 9 900 8 700 6 700 3 600 13 900 6 700 3 000 2 300 37 700 33 800 11 000 76 300 55 600 16 100
Barnetrygd 6 600  100 1 000  300 0  100  500  100 0 21 900 21 300 1 200 25 800 24 700 1 700
Bostøtte 1 500 2 000 2 400 2 400 2 200  700  800  200  100 1 000  500  400 9 900 3 500 1 600
Studiestipend 2 000 3 200  200 0 0 9 800 2 200 0 0 2 500 4 300 4 700 3 300 6 000 5 000
Sosialhjelp 1 900 3 300 3 700 2 200  100 1 800 1 800  400 0 2 100 1 200 1 200 10 000 4 300 3 200
Grunn- og hjelpestønad 1 500  500  700 1 100 1 200  400  500 1 000 1 400 1 600 3 100 1 800 1 500 3 100 1 800
Kontanstøtte  600 0  200 0 0 0 0 0 0 4 400 0 0 4 100 0 0
Andre skattefrie overføringar9 2 400  700  500  700  100 1 100 1 000 1 200  700 4 200 3 300 1 800 21 700 14 100 2 800
                               
Samla inntekt  672 200  283 700  404 900  411 200  290 400  634 700  845 400  927 200  628 100  932 900 1 121 400 1 201 100  374 600  511 100  649 600
                               
Utlikna skatt og negative overføringar  172 900 65 700  107 700  108 000 51 000  152 000  231 600  264 800  127 300  244 900  320 200  328 900 52 300  108 700  154 800
Utlikna skatt  168 700 64 400  103 700  104 400 50 800  148 900  225 200  258 700  126 500  238 200  312 500  321 600 50 200  104 800  150 600
Negative overføringar10 4 200 1 300 3 900 3 600  200 3 100 6 400 6 100  800 6 700 7 700 7 300 2 100 3 900 4 200
                               
Inntekt etter skatt  499 300  218 000  297 300  303 200  239 500  482 700  613 800  662 400  500 900  688 000  801 200  872 300  322 300  402 300  494 700
                               
Talet på hushald 2 206 168  167 908  185 722  274 718  242 285 39 834 53 606  234 816  186 830  234 045  252 407 96 439 29 205 85 318 49 896
1  Studentar er utelatne
2  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande
3  Ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar
4  Uføreytingar omfattar varig uførepensjon og førebels uførestønad.
5  Arbeidsavklaringspengar erstattar tidsbegrensa uførestønad og rehabiliterings- og attføringspengar frå og med 1. mars 2010.
6  Inkluderer avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011
7  Sjukepenger utbetala frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert.
8  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008)
9  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingångsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår individstønad.
10  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald.

Standardtegn i tabeller