Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

1 Registrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner. 2009-2011
  2009 2010 2011
  Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner
Yrkesinntekter 2 923 015  945 996 2 949 216  983 443 2 984 042 1 043 953
Lønnsinntekter 2 804 442  881 345 2 829 702  915 656 2 863 979  971 782
Netto næringsinntekter  334 513 64 651  336 377 67 787  343 660 72 171
             
Kapitalinntekter 3 736 055 53 370 3 789 895 65 176 3 856 278 70 837
Renteinntekter 3 727 617 20 261 3 782 100 18 907 3 848 926 22 568
Aksjeutbytte  376 964 24 711  499 765 30 445  536 104 31 771
Realisasjonsvinster  124 125 10 675  215 077 15 521  200 347 17 757
Realisasjonstap  153 900 10 324  119 264 8 618  165 313 10 539
Andre kapitalinntekter  881 708 8 047  846 386 8 923  868 281 9 281
             
Overføringar 2 742 414  347 845 2 805 563  368 522 2 848 143  391 433
Skattepliktige overføringar 2 037 525  309 026 2 077 995  328 667 2 099 840  351 043
Pensjonar frå folketrygda 1 148 950  192 116 1 167 927  205 230 1 222 667  224 217
Alderspensjonar  618 628  107 668  629 688  115 370  681 942  129 271
Uførepensjon1  354 791 58 332  308 862 51 833  316 389 54 657
Arbeidsavklaringspengar2      203 300 27 267  220 219 35 067
Tenestepensjonar mv.  693 298 46 215  705 567 49 035  727 422 52 213
Avtalefesta pensjon 58 499 9 602 64 720 10 661 71 977 11 501
Avtalefesta pensjon offentlig sektor3         61 921 11 201
Avtalefesta pensjon privat sektor         10 062  300
Dagpengar ved arbeidsløyse  156 689 9 339  186 915 11 645  178 636 10 722
Sjukepengar4  767 413 35 899  755 669 34 210  736 368 34 368
Andre skattepliktige overføringar5  204 635 15 855  218 293 17 886  216 507 18 322
             
Skattefrie overføringar 1 368 664 38 819 1 405 662 39 855 1 432 583 40 390
Barnetrygd  675 161 14 594  681 759 14 656  689 529 14 731
Bostøtte  132 819 2 646  145 815 3 085  151 725 3 459
Studiestipend  367 028 6 885  389 371 7 354  402 859 7 765
Sosialhjelp  115 355 4 574  117 000 4 503  115 484 4 416
Grunn- og hjelpestønad  181 917 3 301  180 945 3 326  179 751 3 367
Kontanstøtte 72 666 1 462 68 035 1 354 65 635 1 310
Andre skattefrie overføringar6  216 683 5 357  218 766 5 577  218 804 5 343
             
Samla inntekt 3 918 957 1 347 211 3 973 449 1 417 142 4 034 097 1 506 223
             
Utlikna skatt og negative overføringar 3 460 612  342 298 3 508 706  361 247 3 526 302  384 015
Utlikna skatt 3 446 213  333 713 3 494 997  352 325 3 512 761  374 699
Negative overføringar7 1 089 376 8 585 1 096 918 8 922 1 108 244 9 317
             
Inntekt etter skatt 3 919 579 1 004 913 3 973 936 1 055 895 4 034 468 1 122 208
             
Talet på personar 4 858 192   4 920 304   4 985 869  
1  I 2009 omfattar uføreytingar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsavgrensa uførestønad og behovsprøvd barnetillegg til dei med tidavgrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Frå 2010 omfattar uføreytingar varig uførepensjon og førebels uførestønad.
2  Arbeidsavklaringspengar erstattar tidsbegrensa uførestønad og rehabiliterings- og attføringspengar frå og med 1. mars 2010.
3  Inkluderer avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011
4  Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert
5  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008)
6  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingångsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår individstønad.
7  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald.

Standardtegn i tabeller