Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for hushald. Hushaldstypar

3 Median inntekt etter skatt for hushald1, etter hushaldstype for 1990-2009. Indeks for faste prisar. 1990=100
  Median2 Indeks, faste prisar. 1990=100. Deflatert med konsumprisindeksen
  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alle hushald  100 99 96 99  110  115  124  131  136  139  148  153  152
                           
Av dette                          
Aleinebuande                          
Under 45 år  100  106 99  104  111  118  121  121  124  126  134  138  137
45-64 år  100  101  103  110  116  122  130  133  137  141  151  156  154
65 år og over  100  106 99  108  118  124  135  144  149  154  167  175  177
                           
Par utan barn. Alder til eldste person                          
Under 45 år  100  110  102  107  119  124  132  133  136  140  150  155  152
45-64 år  100  107  106  107  119  122  132  136  142  145  156  161  160
65 år og over  100  110  108  108  118  128  141  148  156  162  177  186  187
                           
Par med barn. Alder til yngste barn                          
Små barn, 0-6 år  100  108  108  112  119  126  135  137  142  145  155  162  161
Store barn, 7-17 år  100  107  106  111  120  126  135  137  143  146  158  164  163
Vaksne barn  100  105  107  112  121  127  136  137  142  146  157  163  162
                           
Einslege forsørgjarar                          
Mor/far med barn 0-17 år  100  104  105  111  124  124  133  137  139  142  151  156  155
Mor/far med vaksne barn  100  101  101  101  108  122  125  126  130  133  143  148  146
                           
Talet på observasjonar 5 976 8 048 12 610 13 948 14 312 12 756 22 465 1 996 634 2 017 335 2 051 473 2 093 483 2 127 365 2 152 031
1  Studentar er utelatne.
2  Rekna om til faste prisar ved hjelp av konsumprisindeksen.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushaldstypar.

Standardtegn i tabeller