Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for hushald. Hushaldstypar

2 Registrerte inntekter for hushald1 etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle. 2009
  Alle hushald Hushaldstype
  Aleinebuande under 30 år2 Aleinebuande 30-44 år Aleinebuande 45-66 år Aleinebuande 67 år og eldre Par3 utan barn, eldste person under 30 år Par3 utan barn, eldste person 30-44 år Par3 utan barn, eldste person 45-66 år Par3 utan barn, eldste person 67 år og over Par3 med barn, yngste barn 0-5 år Par3 med barn, yngste barn 6-17 år Par3 med barn, yngste barn 18 år og eldre Mor/far med barn, yngste barn 0-5 år Mor/far med barn, yngste barn 6-17 år Mor/far med barn, yngste barn 18 år og eldre Fleirfamiliehushald
Yrkesinntekter  436 500  237 600  322 200  250 300 10 800  559 700  725 100  620 300 82 200  696 000  876 900  871 400  164 300  338 800  413 800  575 200
Lønnsinntekter  406 500  231 900  305 400  232 100 9 200  545 500  692 800  571 200 71 000  650 300  810 700  801 300  157 700  322 900  386 500  528 700
Netto næringsinntekter 30 000 5 700 16 800 18 300 1 600 14 200 32 300 49 200 11 200 45 600 66 200 70 100 6 600 15 900 27 300 46 400
                                 
Kapitalinntekter 24 400 3 100 7 700 16 200 15 300 7 300 16 000 47 100 35 900 25 300 42 800 45 600 4 800 8 900 20 400 25 000
Renteinntekter 9 200 1 500 2 700 7 100 11 500 3 700 5 300 15 600 22 100 5 800 8 900 14 800 1 800 3 700 9 400 10 500
Aksjeutbytte 11 400 1 100 4 100 7 200 1 800 2 600 7 900 22 700 8 500 15 700 27 400 22 800 2 100 5 500 6 300 8 700
Realisasjonsvinster 4 900  400 1 800 3 300 2 200 1 100 3 700 10 700 6 400 5 200 8 200 9 500 1 100 2 100 4 600 5 500
Realisasjonstap 4 800  500 2 400 4 100 2 100 1 500 4 000 9 100 5 900 5 200 7 300 8 600 1 100 4 000 3 400 4 900
Andre kapitalinntekter 3 700  600 1 500 2 600 1 900 1 500 3 200 7 200 4 900 3 800 5 700 7 100  900 1 700 3 400 5 300
                                 
Overføringar  156 200 33 300 56 500  110 200  229 100 42 400 60 300  167 600  430 400  148 700  107 300  172 200  186 100  125 100  165 300  252 700
Skattepliktige overføringar  139 600 23 700 48 000  103 700  225 500 29 700 54 000  164 700  428 300  110 200 73 700  162 000  110 000 69 100  149 700  222 100
Pensjonar frå folketrygda 86 000 11 700 29 100 67 100  176 300 9 200 24 200 81 200  319 500 18 400 36 000 96 600 69 400 41 100  102 300  142 600
Alderspensjonar 47 200 0 0 0  173 700 0 0 0  296 800  100  600 29 400 0  100 38 800 64 200
Uføreytingar4 26 700 5 100 18 100 54 300 2 100 1 900 11 300 69 100 21 200 5 900 19 400 48 700 7 000 17 100 41 300 50 500
Tenestepensjonar mv. 20 900  200  700 14 100 47 200  200  700 32 100 90 700 1 200 5 500 21 000  900 3 900 17 500 26 000
Avtalefesta pensjon 4 500 0 0 5 500  800 0 0 19 900 12 700 0  200 5 800 0 0 2 000 4 400
Dagpengar ved arbeidsløyse 4 300 4 100 5 900 3 200  100 5 900 7 500 3 900  600 7 100 5 100 7 800 3 500 3 600 6 400 9 500
Sjukepengar5 16 600 6 100 11 000 13 000  300 13 000 19 800 26 500 3 400 29 900 25 600 29 400 16 000 19 100 19 800 28 200
Andre skattepliktige overføringar6 7 300 1 500 1 300  900  900 1 400 1 800 1 000 1 400 53 600 1 200 1 300 20 200 1 300 1 600 11 300
                                 
Skattefrie overføringar 16 500 9 600 8 500 6 500 3 600 12 700 6 400 2 900 2 100 38 500 33 600 10 300 76 100 56 000 15 600 30 700
Barnetrygd 6 800  100 1 000  300 0  100  400  100 0 22 100 21 400 1 100 26 500 25 000 1 700 10 600
Bostøtte 1 200 1 100 1 600 1 900 2 200  300  500  200  100  800  400  200 8 100 2 900 1 200 1 400
Studiestipend 1 900 3 300  200 0 0 9 100 1 900 0 0 2 400 4 100 4 200 3 200 5 700 4 500 5 000
Sosialhjelp 2 000 3 700 4 300 2 500  100 1 900 2 000  500 0 2 200 1 300 1 400 9 000 4 400 3 600 4 000
Grunn- og hjelpestønad 1 500  500  700 1 100 1 200  400  500 1 100 1 500 1 600 3 100 1 800 1 600 3 200 1 800 2 800
Kontanstøtte  700 0  100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 4 700 0 0 1 700
Andre skattefrie overføringar7 2 500  800  600  700  100 1 000 1 000 1 000  500 4 400 3 300 1 600 22 900 15 000 2 800 5 200
                                 
Samla inntekt  617 100  274 000  386 400  376 700  255 200  609 400  801 500  835 000  548 500  869 900 1 026 900 1 089 200  355 200  472 800  599 400  852 900
                                 
Utlikna skatt og negative overføringar  158 100 63 400  103 300 98 200 43 100  145 400  219 200  237 200  114 800  226 600  289 400  296 100 47 500 98 400  141 900  197 400
Utlikna skatt  154 100 62 100 99 200 94 700 43 000  142 500  212 700  231 700  114 200  220 300  282 400  289 400 45 500 94 700  137 900  191 800
Negative overføringar8 4 000 1 300 4 100 3 500  100 3 000 6 400 5 600  600 6 300 7 000 6 700 1 900 3 600 4 000 5 600
                                 
Inntekt etter skatt  459 000  210 600  283 100  278 500  212 000  464 000  582 300  597 800  433 700  643 300  737 500  793 100  307 700  374 500  457 600  655 600
                                 
Talet på hushald 2 152 031  167 810  183 639  262 247  236 650 38 115 51 508  238 335  172 648  228 377  249 949 91 962 28 738 85 828 46 429 69 796
1  Studentar er utelatne.
2  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
3  Ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
4  Uføreyingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007).
5  Sjukepenger utbetalt frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert.
6  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
7  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår individstønad.
8  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskott til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushaldstypar.

Standardtegn i tabeller