Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for hushald. Hushaldstypar

1 Registrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner. 2007-2009
  2007 2008 2009
  Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner
Yrkesinntekter 2 851 400  847 132 2 908 700  923 682 2 923 000  945 996
Lønnsinntekter 2 732 600  781 357 2 790 700  857 554 2 804 400  881 345
Netto næringsinntekter  334 100 65 776  333 100 66 128  334 500 64 651
             
Kapitalinntekter 3 633 000 78 417 3 693 300 74 347 3 736 100 53 370
Renteinntekter 3 614 900 27 192 3 685 600 38 399 3 727 600 20 261
Aksjeutbytte  318 100 17 260  355 500 25 050  377 000 24 711
Realisasjonsvinster  295 600 27 948  117 800 15 927  124 100 10 675
Realisasjonstap  145 100 5 221  257 300 17 108  153 900 10 324
Andre kapitalinntekter  818 000 11 238  854 500 12 079  881 700 8 047
             
Overføringar 2 590 800  296 895 2 626 700  316 343 2 742 400  347 845
Skattepliktige overføringar 1 932 500  260 389 1 957 200  279 705 2 037 500  309 026
Pensjonar frå folketrygda 1 127 200  165 609 1 128 000  177 758 1 149 000  192 116
Alderspensjonar  607 100 92 849  610 500  100 460  618 600  107 668
Uføreytingar1  342 200 50 242  347 500 54 487  354 800 58 332
Tenestepensjonar mv.  674 900 40 622  680 400 43 503  693 300 46 215
Avtalefesta pensjon 50 400 7 700 54 300 8 720 58 500 9 602
Dagpengar ved arbeidsløyse 94 400 4 328 99 500 4 261  156 700 9 339
Sjukepengar2  723 700 27 778  747 000 31 166  767 400 35 899
Andre skattepliktige overføringar3  170 100 14 352  194 100 14 297  204 600 15 855
             
Skattefrie overføringar 1 273 700 36 506 1 293 200 36 638 1 368 700 38 819
Barnetrygd  655 100 14 313  664 700 14 420  675 200 14 594
Bostøtte  127 500 2 258  122 200 2 334  132 800 2 646
Studiestipend  318 100 6 456  329 600 6 539  367 000 6 885
Sosialhjelp  107 500 4 201  106 800 4 291  115 400 4 574
Grunn- og hjelpestønad  181 800 3 103  181 100 3 195  181 900 3 301
Kontanstøtte 91 100 1 942 80 100 1 649 72 700 1 462
Andre skattefrie overføringar4  179 600 4 233  176 000 4 209  216 700 5 357
             
Samla inntekt 3 812 000 1 222 445 3 861 800 1 314 372 3 919 000 1 347 211
             
Utlikna skatt og negative overføringar 3 373 500  309 548 3 427 100  328 756 3 460 600  342 298
Utlikna skatt 3 357 800  301 957 3 411 700  320 562 3 446 200  333 713
Negative overføringar5 1 063 000 7 591 1 085 400 8 194 1 089 400 8 585
             
Inntekt etter skatt 3 812 800  912 897 3 862 400  985 616 3 919 600 1 004 913
             
Talet på personar 4 737 171   4 799 239   4 858 192  
1  Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007).
2  Sjukepengar utbetalt frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert.
3  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
4  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår individstønad.
5  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskott til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushaldstypar.

Standardtegn i tabeller