Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

3 Median inntekt etter skatt for hushald1, etter hushaldstype for 2000-2010. Indeks for faste prisar. 2000=100
  Median2 Indeks, faste prisar. 2000=100 Deflatert med konsumprisindeksen
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alle hushald  100  105  108  108  115  119  121  129  134  133  134
                       
Av dette :                      
Aleinebuande                      
Under 45 år  100  101  102  101  103  105  107  114  117  116  114
45-64 år  100  104  106  107  109  113  115  123  128  126  127
65 år og over  100  105  108  111  116  120  123  134  141  142  146
                       
Par utan barn. Alder til eldste person                      
Under 45 år  100  105  106  106  107  110  113  121  126  123  121
45-64 år  100  102  108  108  111  116  118  127  132  131  133
65 år og over  100  104  110  115  116  122  127  138  146  146  151
                       
Par med barn. Alder til yngste barn                      
Små barn, 0-6 år  100  103  107  108  109  112  115  123  128  127  128
Store barn, 7-17 år  100  103  107  108  109  113  116  125  130  129  130
Vaksne barn  100  104  107  104  107  112  114  124  128  127  129
                       
Einslege forsørgjarar                      
Mor/far med barn 0-17 år  100  107  107  109  110  112  115  121  125  125  125
Mor/far med vaksne barn  100 99  102  101  103  106  108  117  121  120  120
                       
Talet på observasjonar 12 756 27 757 22 465 16 520 1 996 634 2 017 335 2 051 473 2 093 483 2 127 365 2 152 031 2 172 063
1  Studentar er utelatne
2  Rekna om til faste prisar ved hjelp av konsumprisindeksen
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald.

Standardtegn i tabeller