Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

2 Registrerte inntekter for hushald1 etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle. 2010
  Alle hushald Aleinebuande under 30 år2 Aleinebuande 30-44 år Aleinebuande 45-66 år Aleinebuande 67 år og eldre Par3 utan barn, eldste person under 30 år Par3 utan barn, eldste person 30-44 år Par3 utan barn, eldste person 45-66 år Par3 utan barn, eldste person 67 år og over Par3 med barn, yngste barn 0-5 år Par3 med barn, yngste barn 6-17 år Par3 med barn, yngste barn 18 år og eldre Mor/far med barn, yngste barn 0-5 år Mor/far med barn, yngste barn 6-17 år Mor/far med barn, yngste barn 18 år og eldre
Yrkesinntekter  449 300  235 000  324 900  257 000 12 500  559 700  735 500  643 400 91 100  711 900  910 600  904 700  167 400  350 800  428 500
Lønnsinntekter  418 200  228 700  307 400  238 600 10 700  544 600  701 500  592 800 78 700  666 500  841 400  831 800  160 600  333 900  399 600
Netto næringsinntekter 31 100 6 400 17 500 18 400 1 800 15 100 34 100 50 600 12 400 45 400 69 200 72 900 6 800 16 900 28 900
                               
Kapitalinntekter 29 600 3 700 9 800 21 200 18 400 10 500 20 400 52 000 42 300 31 900 51 200 55 400 5 600 14 300 23 800
Renteinntekter 8 500 1 600 2 600 6 400 10 300 3 800 5 200 14 000 20 100 5 400 8 500 13 800 1 800 3 600 8 600
Aksjeutbytte 13 900 1 300 4 300 8 100 4 600 4 400 10 000 24 700 11 300 18 900 32 200 27 700 3 400 7 100 8 700
Realisasjonsvinster 7 100  600 3 200 6 900 3 200 1 600 4 800 12 600 11 500 7 800 10 200 12 600 1 200 3 600 6 600
Realisasjonstap 3 900  400 1 800 3 100 1 600 1 100 3 100 7 000 7 000 4 100 6 100 6 700 1 600 1 800 3 200
Andre kapitalinntekter 4 100  700 1 600 2 800 1 900 1 700 3 500 7 700 6 400 3 800 6 400 8 000  800 1 800 3 100
                               
Overføringar  163 900 35 900 59 600  114 500  240 800 44 200 63 400  174 500  452 000  153 700  110 600  179 800  188 800  127 000  171 500
Skattepliktige overføringar  147 200 25 700 50 700  107 700  237 300 30 400 56 500  171 500  450 000  115 600 76 800  169 000  112 300 71 600  155 300
Pensjonar frå folketrygda 91 100 13 100 30 500 69 500  185 300 10 200 26 000 84 800  334 900 20 000 38 600  102 100 70 800 43 200  106 400
Alderspensjonar 50 200 0 0 0  182 700 0 0 0  311 200  100  700 30 900 0  100 39 400
Uføreytingar4 39 200 13 100 31 300 66 300 2 300 10 300 26 600 85 000 23 200 18 600 38 300 71 800 20 600 35 700 62 900
Tenestepensjonar mv. 22 000  200  600 14 500 49 700  200  700 33 300 95 200 1 200 5 500 21 800  900 4 100 18 300
Avtalefesta pensjon 4 900 0 0 6 000 1 000 0 0 21 700 14 100 0  300 6 400 0  100 2 300
Dagpengar ved arbeidsløyse 5 300 4 800 7 400 4 200  100 6 800 9 400 4 900  800 8 700 6 300 9 000 4 700 4 400 7 700
Sjukepengar5 15 700 5 300 10 100 12 400  300 11 400 18 100 25 200 3 300 28 400 24 300 27 800 14 700 17 700 18 400
Andre skattepliktige overføringar6 8 200 2 300 2 000 1 200  900 1 800 2 300 1 600 1 600 57 200 1 800 1 900 21 200 2 100 2 300
                               
Skattefrie overføringar 16 700 10 100 8 900 6 800 3 500 13 800 6 800 3 000 2 100 38 100 33 800 10 800 76 600 55 400 16 100
Barnetrygd 6 700  100 1 000  300 0  100  400  100 0 21 900 21 400 1 100 26 300 24 800 1 700
Bostøtte 1 400 1 700 2 100 2 200 2 200  600  700  200  100  900  500  300 9 200 3 200 1 400
Studiestipend 2 000 3 200  200 0 0 9 600 2 100 0 0 2 500 4 300 4 500 3 300 5 800 4 800
Sosialhjelp 2 000 3 700 4 000 2 400  100 1 900 1 900  500 0 2 200 1 200 1 300 9 700 4 100 3 400
Grunn- og hjelpestønad 1 500  500  700 1 100 1 200  400  500 1 000 1 500 1 600 3 100 1 800 1 500 3 100 1 800
Kontanstøtte  600 0  200 0 0 0 0 0 0 4 600 0 0 4 300 0 0
Andre skattefrie overføringar7 2 500  900  700  900  100 1 200 1 200 1 200  500 4 400 3 400 1 900 22 200 14 400 3 000
                               
Samla inntekt  642 800  274 500  394 300  392 600  271 700  614 500  819 300  869 900  585 400  897 500 1 072 400 1 139 900  361 800  492 100  623 800
                               
Utlikna skatt og negative overføringar  165 200 63 400  105 100  101 800 46 600  146 600  224 800  247 200  124 000  235 400  305 100  311 000 49 700  104 000  148 100
Utlikna skatt  161 200 62 100  101 000 98 200 46 500  143 700  218 300  241 400  123 300  228 900  297 800  304 000 47 700  100 300  143 900
Negative overføringar8 4 100 1 300 4 100 3 600  100 3 000 6 400 5 800  700 6 500 7 300 7 000 2 000 3 800 4 100
                               
Inntekt etter skatt  477 600  211 200  289 200  290 800  225 100  467 800  594 600  622 700  461 500  662 100  767 300  828 900  312 100  388 100  475 700
                               
Talet på hushald 2 172 063  162 705  182 889  267 707  238 759 39 212 52 702  236 227  178 622  230 967  250 966 94 991 29 107 85 679 48 785
1  Studentar er utelatne
2  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande
3  Ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar
4  Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Arbeidsavklaringspengar erstattar tidsbegrensa uførestønad og rehabiliterings- og attføringspengar frå og med 1. mars 2010.
5  Sjukepenger utbetala frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert.
6  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008)
7  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingångsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår individstønad.
8  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald.

Standardtegn i tabeller