Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

1 Registrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner. 2008-2010
  2008 2009 2010
  Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner
Yrkesinntekter 2 908 700  923 682 2 923 000  945 996 2 949 216 983 443
Lønnsinntekter 2 790 700  857 554 2 804 400  881 345 2 829 702  915 656
Netto næringsinntekter  333 100 66 128  334 500 64 651 336 377 67 787
             
Kapitalinntekter 3 693 300 74 347 3 736 100 53 370 3 789 895 65 176
Renteinntekter 3 685 600 38 399 3 727 600 20 261 3 782 100 18 907
Aksjeutbytte  355 500 25 050  377 000 24 711  499 765 30 445
Realisasjonsvinster  117 800 15 927  124 100 10 675  215 077 15 521
Realisasjonstap  257 300 17 108  153 900 10 324  119 264 8 618
Andre kapitalinntekter  854 500 12 079  881 700 8 047  846 386 8 923
             
Overføringar 2 626 700  316 343 2 742 400  347 845 2 805 563  368 522
Skattepliktige overføringar 1 957 200  279 705 2 037 500  309 026 2 077 995  328 667
Pensjonar frå folketrygda 1 128 000  177 758 1 149 000  192 116 1 167 927  205 230
Alderspensjonar  610 500  100 460  618 600  107 668  629 688  115 370
Uføreytingar1  347 500 54 487  354 800 58 332  498 926 86 159
Tenestepensjonar mv.  680 400 43 503  693 300 46 215  705 567 49 035
Avtalefesta pensjon 54 300 8 720 58 500 9 602 64 720 10 661
Dagpengar ved arbeidsløyse 99 500 4 261  156 700 9 339  186 915 11 645
Sjukepengar2  747 000 31 166  767 400 35 899  755 669 34 210
Andre skattepliktige overføringar3  194 100 14 297  204 600 15 855  218 293 17 886
             
Skattefrie overføringar 1 293 200 36 638 1 368 700 38 819 1 405 662 39 855
Barnetrygd  664 700 14 420  675 200 14 594  681 759 14 656
Bostøtte  122 200 2 334  132 800 2 646  145 815 3 085
Studiestipend  329 600 6 539  367 000 6 885  389 371 7 354
Sosialhjelp  106 800 4 291  115 400 4 574  117 000 4 503
Grunn- og hjelpestønad  181 100 3 195  181 900 3 301  180 945 3 326
Kontanstøtte 80 100 1 649 72 700 1 462 68 035 1 354
Andre skattefrie overføringar4  176 000 4 209  216 700 5 357  218 766 5 577
             
Samla inntekt 3 861 800 1 314 372 3 919 000 1 347 211 3 973 449 1 417 142
             
Utlikna skatt og negative overføringar 3 427 100  328 756 3 460 600  342 298 3 508 706  361 247
Utlikna skatt 3 411 700  320 562 3 446 200  333 713 3 494 997  352 325
Negative overføringar5 1 085 400 8 194 1 089 400 8 585 1 096 918 8 922
             
Inntekt etter skatt 3 862 400  985 616 3 919 600 1 004 913 3 973 936 1 055 895
             
Talet på personar 4 799 239   4 858 192   4 920 304  
1  Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsavgrensa uførestønad og behovsprøvd barnetillegg til dei med tidsavgrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Arbeidsavklaringspengar erstattar tidsavgrensa uførestønad og rehabiliterings- og attføringspengar frå og med 1. mars 2010.
2  Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert.
3  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
4  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår individstønad.
5  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskott til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald.

Standardtegn i tabeller