Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

2 Registrerte inntekter for hushald1, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle. 2008
  Alle hushald Aleinebuande under 30 år2 Aleinebuande 30-44 år Aleinebuande 45-66 år Aleinebuande 67 år og eldre Par3 utan barn, eldste person under 30 år Par3 utan barn, eldste person 30-44 år Par3 utan barn, eldste person 45-66 år Par3 utan barn, eldste person 67 år og over Par3 med barn, yngste barn 0-5 år Par3 med barn, yngste barn 6-17 år Par3 med barn, yngste barn 18 år og eldre Mor/far med barn, yngste barn 0-5 år Mor/far med barn, yngste barn 6-17 år Mor/far med barn, yngste barn 18 år og eldre Fleirfamiliehushald
Yrkesinntekter  431 300  241 100  327 000  246 300 9 500  561 900  725 200  605 900 73 600  688 400  860 800  857 600  165 000  332 400  415 400  566 800
Lønnsinntekter  400 300  235 000  308 400  227 000 7 800  547 500  690 600  555 400 62 900  641 600  793 100  785 500  159 000  316 400  384 600  517 500
Netto næringsinntekter 31 000 6 100 18 600 19 300 1 700 14 400 34 600 50 500 10 600 46 800 67 600 72 100 6 000 16 000 30 800 49 300
                                 
Kapitalinntekter 34 300 4 900 10 300 25 500 27 300 10 300 19 400 58 400 58 700 32 900 54 700 64 700 7 400 15 000 31 000 36 400
Renteinntekter 17 600 2 900 5 700 13 800 21 100 6 500 10 400 30 100 40 500 11 500 18 200 28 600 3 700 7 400 18 000 20 500
Aksjeutbytte 11 700 1 200 3 600 8 400 3 200 2 100 8 100 21 600 11 600 15 200 26 300 23 500 2 000 5 100 7 500 9 600
Realisasjonsvinster 7 400  800 3 100 5 000 3 400 1 600 4 300 15 400 10 600 8 100 12 900 13 600 2 100 2 300 5 900 6 900
Realisasjonstap 8 000  900 4 000 5 800 2 900 1 600 7 300 19 300 11 700 8 300 12 200 12 300 1 400 2 700 4 500 7 100
Andre kapitalinntekter 5 600  900 2 000 4 100 2 500 1 700 3 900 10 600 7 700 6 300 9 500 11 400 1 000 2 900 4 100 6 500
                                 
Overføringar  143 300 26 000 47 100  102 800  216 500 33 500 50 400  155 300  409 000  134 200 96 400  155 800  172 000  116 100  150 900  230 900
Skattepliktige overføringar  127 500 17 800 39 700 96 800  212 900 22 000 44 900  152 700  406 900 96 000 63 900  146 600 98 100 61 500  136 900  202 200
Pensjonar frå folketrygda 80 300 9 700 26 400 63 500  166 000 7 200 22 000 76 900  303 000 16 900 32 900 90 300 64 100 38 200 95 900  134 400
Alderspensjonar 44 400 0 0 0  163 900 0 0 0  282 200  100  500 28 100  100  100 38 100 61 900
Uføreytingar4 25 200 4 600 16 800 52 000 1 800 1 600 10 500 66 300 19 600 5 700 18 000 46 500 6 200 15 600 38 700 48 000
Tenestepensjonar mv. 19 900  300  700 13 800 44 800  200  800 30 300 86 800 1 200 5 400 20 000 1 000 4 000 17 100 25 200
Avtalefesta pensjon 4 100 0 0 5 300  800 0 0 18 100 11 700 0  200 5 300 0 0 2 000 4 100
Dagpengar ved arbeidsløyse 2 000 1 500 2 500 1 600  100 2 100 3 300 1 900  600 3 500 2 200 3 300 2 200 1 900 3 000 4 300
Sjukepengar5 14 600 5 300 9 300 11 600  200 11 500 17 500 23 900 2 900 26 000 22 200 26 300 13 900 16 300 17 400 24 300
Andre skattepliktige overføringar6 6 700  900  700 1 000 1 100 1 000 1 300 1 600 1 900 48 400 1 100 1 400 16 900 1 000 1 500 9 800
                                 
Skattefrie overføringar 15 800 8 200 7 500 5 900 3 500 11 500 5 500 2 600 2 100 38 200 32 500 9 200 73 900 54 600 14 000 28 800
Barnetrygd 6 800  100  800  200 0  100  400  100 0 22 100 21 400 1 100 26 700 25 100 1 700 10 300
Bostøtte 1 000  800 1 300 1 700 2 200  200  400  100  100  700  300  200 7 400 2 700 1 000 1 200
Studiestipend 1 900 3 400  200 0 0 8 900 1 900 0 0 2 400 3 900 4 200 3 300 5 600 4 500 4 900
Sosialhjelp 1 900 3 300 4 200 2 500  100 1 600 1 900  400  100 2 000 1 200 1 300 7 600 4 200 3 400 3 700
Grunn- og hjelpestønad 1 500  500  700 1 100 1 200  300  500 1 100 1 500 1 600 3 000 1 700 1 600 3 100 1 800 2 800
Kontanstøtte  800 0  100 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 5 400 0 0 1 700
Andre skattefrie overføringar7 2 000  200  200  500  100  400  300  900  400 3 400 2 600  700 22 000 14 000 1 600 4 100
                                 
Samla inntekt  609 000  272 000  384 500  374 500  253 300  605 600  794 900  819 700  541 300  855 400 1 011 900 1 078 200  344 400  463 500  597 300  834 100
                                 
Utlikna skatt og negative overføringar  153 500 62 300  101 800 96 100 43 600  140 500  213 700  231 800  114 000  215 400  278 600  288 900 43 700 91 500  140 000  189 700
Utlikna skatt  149 700 61 000 97 600 92 700 43 500  137 700  207 300  226 400  113 400  209 300  271 800  282 400 41 900 88 100  136 100  184 300
Negative overføringar8 3 800 1 200 4 100 3 400  100 2 800 6 400 5 300  600 6 100 6 800 6 500 1 900 3 400 3 900 5 300
                                 
Inntekt etter skatt  455 400  209 700  282 700  278 400  209 700  465 200  581 200  587 900  427 300  640 000  733 300  789 300  300 600  371 900  457 400  644 500
                                 
Talet på hushald 2 127 365  169 548  182 398  254 134  235 652 38 056 50 909  238 758  167 940  226 308  249 481 90 062 27 626 85 146 45 137 66 210
1  Studentar er utelatne.
2  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
3  Ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
4  Uføreyingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsavgrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsavgrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007).
5  Sjukepengar utbetalt frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert (om lag 250 000 personar mottok kun feriepengar av sjukepengar i 2008).
6  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
7  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje).
8  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskott til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushaldstypar.

Standardtegn i tabeller