Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper

1 Registrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner. 2006-2008
  2006 2007 2008
  Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner Talet på personar med beløp Millionar kroner
Yrkesinntekter 2 769 000  765 838,7 2 851 400  847 132,4 2 908 700  923 681,9
Lønnsinntekter 2 643 300  705 455,0 2 732 600  781 356,6 2 790 700  857 553,7
Netto næringsinntekter  342 500 60 383,6  334 100 65 775,8  333 100 66 128,2
             
Kapitalinntekter 3 551 500 51 782,6 3 633 000 78 417,2 3 693 300 74 346,8
Renteinntekter 3 536 500 14 260,2 3 614 900 27 192,1 3 685 600 38 398,9
Aksjeutbytte  312 600 7 412,3  318 100 17 259,6  355 500 25 049,5
Realisasjonsvinster  267 700 25 322,7  295 600 27 948,4  117 800 15 927,2
Realisasjonstap  126 300 5 592,5  145 100 5 220,7  257 300 17 107,5
Andre kapitalinntekter  313 000 10 380,0  818 000 11 237,9  854 500 12 078,6
             
Overføringar 2 549 100  281 239,3 2 590 800  296 895,2 2 626 700  316 343,2
Skattepliktige overføringar 1 916 200  243 983,3 1 932 500  260 388,8 1 957 200  279 705,2
Pensjonar frå folketrygda 1 125 500  155 741,9 1 127 200  165 609,0 1 128 000  177 757,9
Alderspensjonar  603 500 86 551,1  607 100 92 848,5  610 500  100 459,7
Uføreytingar1  335 500 46 455,2  342 200 50 242,4  347 500 54 486,8
Tenestepensjonar mv.  647 900 37 120,6  674 900 40 621,6  680 400 43 502,8
Avtalefesta pensjon 46 900 6 762,3 50 400 7 700,1 54 300 8 720,1
Dagpengar ved arbeidsløyse  119 500 6 055,4 94 400 4 328,2 99 500 4 260,9
Sjukepengar2  706 100 26 718,4  723 700 27 778,4  747 000 31 166,3
Andre skattepliktige overføringar3  183 200 11 584,6  170 100 14 351,6  194 100 14 297,2
             
Skattefrie overføringar 1 253 200 37 256,0 1 273 700 36 506,4 1 293 200 36 638,0
Barnetrygd  648 900 14 272,9  655 100 14 313,1  664 700 14 420,2
Bustøtte  118 500 2 202,8  127 500 2 257,9  122 200 2 333,7
Studiestipend  299 100 6 526,6  318 100 6 456,4  329 600 6 539,0
Sosialhjelp  120 000 4 536,8  107 500 4 201,0  106 800 4 291,3
Grunn- og hjelpestønad  182 500 3 034,2  181 800 3 103,0  181 100 3 194,9
Kontanstøtte  101 200 2 261,9 91 100 1 942,2 80 100 1 649,4
Andre skattefrie overføringar4  181 100 4 420,8  179 600 4 232,7  176 000 4 209,4
             
Samla inntekt 3 750 000 1 098 860,7 3 812 000 1 222 444,9 3 861 800 1 314 371,9
             
Utlikna skatt og negative overføringar 3 340 800  278 409,1 3 373 500  309 547,8 3 427 100  328 756,3
Utlikna skatt 3 329 900  271 226,1 3 357 800  301 956,7 3 411 700  320 562,4
Negative overføringar5 1 026 700 7 183,0 1 063 000 7 591,1 1 085 400 8 193,8
             
Inntekt etter skatt 3 751 700  820 451,5 3 812 800  912 897,1 3 862 400  985 615,6
             
Talet på personar 4 681 134   4 737 171   4 799 239  
1  Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsavgrensa uførestønad og behovsprøvd barnetillegg til dei med tidsavgrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007).
2  Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar på sjukepengar er inkludert (om lag 250 000 personar mottok kun feriepengar av sjukepengar i 2008).
3  Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
4  Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje).
5  Negative overføringar omfattar betalt underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskott til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushaldstypar.

Standardtegn i tabeller